Essays about: "resurs"

Showing result 1 - 5 of 256 essays containing the word resurs.

 1. 1. Växtsubstrat för en hållbar stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elias Gabrielsson; Victor Stål; [2020]
  Keywords : växtsubstrat; pimpsten; biokol; växtbädd; skelettjord; kompaktering; vattenhållande förmåga;

  Abstract : Syftet med arbetet är att undersöka två befintliga växtsubstratsystem som används för perenner och lignoser i urbana miljöer. Detta görs i syfte med att städerna utvecklas och förtätas i en allt snabbare takt. Förtätade städer kräver fler nya och innovativa gröna lösningar för att uppnå kvalitativa resultat. READ MORE

 2. 2. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Wing Kwan Wong; [2020]
  Keywords : Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Abstract : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. READ MORE

 3. 3. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Eriksson; [2020]
  Keywords : skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Abstract : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. READ MORE

 4. 4. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Annie Kouns; [2020]
  Keywords : utkant; periurbana landskap; urbana grönytor; grönområde; grönstruktur; rekreationsområde; rekreation; hållbar stadsutveckling; urban hållbarhet; kantzon;

  Abstract : Kandidatarbetet behandlar växande städers ökande behov av nya grönytor för att tillgodose invånarna med rekreationsmöjligheter. Den växande urbanisering bidrar till förtätning, vilket vanligen sker på bekostnad av stadens grönytor. READ MORE

 5. 5. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Julia Mauritzson; [2020]
  Keywords : reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. READ MORE