Essays about: "risk medvetenhet"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words risk medvetenhet.

 1. 1. Digital Vulnerability Awareness : In a “working from home” environment during COVID-19

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Jonathan Jarlhem; Jakob Stigsson; [2021]
  Keywords : Cybercrime; Digital Vulnerability; Awareness; Digital Competence; Cybersecurity; Cyberbrott; digitalsårbarhet; medvetenhet; digital kompetens; cybersäkerhet;

  Abstract : Employees who have adapted to a "working from home" environment, due to the COVID-19 pandemic, rapidly face a lack of awareness regarding cybersecurity and cybercrimes. It is well established that the rate of employees hacked has increased dramatically due to the pandemic. READ MORE

 2. 2. “Grönmattning” på konsumentmarknader : en fallstudie av hur konsumenters attityder och köpbeteenden påverkas av marknadsföring med miljö- och hållbarhetsbudskap

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Nicole Chidiac; Malin Olsson; [2021]
  Keywords : greenwashing; grönmattning; reklamtrötthet; grön marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; Herzbergs tvåfaktorsteori;

  Abstract : I en alltmer digitaliserad värld, med en ökad användning av grön marknadsföring via sociala plattform, har detta i samband med en växande oro för klimatförändringarna lett till en större medvetenhet och ett ökat intresse för miljövänliga produkter bland konsumenter. I och med detta uppmärksammas ett nytt framväxande fenomen av reklamtrötthet för reklam med miljö– och klimatanspråk, även benämnt som “grönmattning”. READ MORE

 3. 3. Öppna grönytor i staden : en granskning av vilka värden som ligger till grund för landskapsarkitekters planering av urbana gräs- och ängsytor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Eric Lund; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; värden; grönytor; urbanekologi; cues to care;

  Abstract : Gräsmattor i stadsmiljö har ett högt socialt värde men har på grund av sin brist på biologisk mångfald beskrivits som gröna öknar. Tidigare forskning samt FN:s globala mål indikerar att dagens planering, gestaltning och skötsel av våra kommuners öppna grönytor behöver förändras för att nå ekologisk hållbarhet. READ MORE

 4. 4. Veterinärbrist eller bristande arbetssituation? : en studie över svenska veterinärers arbetssituation och psykiska välbefinnande

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Felicia Hogrell; [2021]
  Keywords : arbetsmiljö; veterinäretik; moralisk stress; psykiskt välbefinnande;

  Abstract : Branchorganisationen för svensk djursjukvård har under det senaste året larmat om en brist på legitimerade veterinärer. Samtidigt visar studier att veterinärer på många håll har en hög arbetsbelastning och upplever mycket stress i arbetet. READ MORE

 5. 5. Instagram and Millennials’ identity : Perceived ideal image on Instagram in relation to perceived real identity

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jennifer Wang Kurtto; [2020]
  Keywords : Instagram; Self-discrepancy; Social comparison; Image and identity; Instagram; Själv-diskrepans; Social jämförelse; Image och identitet;

  Abstract : Majority of millennials are daily users of Instagram and in conjunction with previous studies on Instagram displaying negative effects on psychological well-being, how individuals perceive their identity in relation to their Instagram use is interesting as it could be a part of how their psychological wellbeing is affected through use. Most previous research on Instagram and psychological well-being are general and based on quantitative methods. READ MORE