Essays about: "risktagande"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word risktagande.

 1. 1. Analysing Competition Barriers for the Aftermarket : The Case of Volvo Cars’ Air Filter

  University essay from KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Author : Daniel Ginzburg; Dennis Melin; [2018]
  Keywords : Competition barriers; Entry barriers; Aftermarket; Automotive; Air filter; Competitive strategy; Competition deterrence; Will fitters; Konkurrenshinder; Barriärer; Eftermarknad; Fordon; luftfilter; konkurrensstrategi;

  Abstract : Original equipment manufacturers (OEMs) spend plenty of resources in developing products and establishing a profitable market. This includes time-consuming investigations, costly research and development processes, as well as a great deal of risk-taking. READ MORE

 2. 2. Lek på allvar : bygglekplatsen i relation till barns lek, utveckling och säkerhet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Brandt; Turid Landström Petersen; [2018]
  Keywords : risktagande; kreativitet; utmaning; säkerhetskrav; säkerhetskrav;

  Abstract : Det här arbetet avhandlar ämnet bygglek i relation till barns lek, utveckling och säkerhet. Att leka är en essentiell del av att vara barn. Det är genom leken barn kommunicerar och får möjligheten att lära sig om livet. Barns rörelsefrihet har minskat de senaste tjugo åren, samtidigt som städerna växer och blir allt tätare. READ MORE

 3. 3. Mjölkar risken ur krediten? : en studie av bankens syn på risk vid kreditgivning till mjölkproduktion

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Dag Lindahl; Anneli Olausson; [2018]
  Keywords : kreditgivning; mjölkproduktion; principal agentteori; prospektteori; risk; storleksrationalisering;

  Abstract : Flera länder i världen driver en expansiv retorik i sin jordbrukspolitik där ökad produktion ligger till grund för ökad export. Detta ökar konkurrensen på världsmarknaden vilket har haft en negativ påverkan på marknadspriser. READ MORE

 4. 4. Äventyrslek i naturmark : ett idéförslag till en naturanpassad lekmiljö i Gustavsberg, Värmdö kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Junehag; [2017]
  Keywords : barn; äventyrslek; lekplats; lekmiljö; landskapsgestaltning;

  Abstract : I en tid då våra städer förtätas allt mer och ”överblivna” naturområden nu ses som potentiella exploateringsområden, är det av extra stor vikt att även planera för barn och deras behov. Barn tränas fysiskt, men också mentalt av att leka ute. READ MORE

 5. 5. Smärtbedömning av häst utifrån ansiktsuttryck

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emelie Johansson; [2016]
  Keywords : häst; etologi; smärta; beteende; ansiktsuttryck; horse; ethology; pain; behavior; facial expression;

  Abstract : Denna litteraturstudie undersöker veterinärers och djurägares möjlighet att, i en klinisk respektive familjär miljö för hästen, bedöma smärta utifrån hästens beteende med fokus på ansiktsuttryck samt värdera hur väl ansiktsuttryck kan verka som smärtindikator i förhållande till redan befintliga smärtbedömningsmetoder. Smärta har en väsentlig roll i veterinärens praktiska vardag och detta komplexa fenomen försvåras då bedömning, behandling och utvärdering sker på patienter utan talförmåga. READ MORE