Essays about: "rotröta"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word rotröta.

 1. 1. Potentialen hos ”Mattenklee” (mattbildande klöver) : en ny typ av rödklöver i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Marcus Älmefur; [2020]
  Keywords : rödklöver; Mattenklee; rotröta;

  Abstract : Rödklöver (Trifolium pratense L.) är Sveriges mest odlade vallbaljväxt. En gräsvall med klöver i jämförelse med en ren gräsvall medför högre skördepotential, smakligare, näringsrikare foder och bidrar till en ökad födoresurs för pollinerare. READ MORE

 2. 2. Planteringsförbandets och urvaleffektens påverkan på virkesproduktionen med gran

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Olsson; Tobias Wennerholm; [2016]
  Keywords : planttäthet; granplantering; trakthyggesbruk; röjning; gallring; konkurrens; Picea abies;

  Abstract : Trakthyggesbruket är det vanligaste skogsskötselsystemet i Sverige och innehåller fyra karakteristiska faser. De olika faserna är föryngringsfasen, ungskogsfasen, gallringsfasen och slutavverkningsfasen. Dessa påverkas av hur många plantor, planteringsförbandet, som planteras per hektar under föryngringsfasen. READ MORE

 3. 3. Analys av virkeskvalitet i gallringsfri granskog i Dalby

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Joel Engelbrektsson; [2016]
  Keywords : gran; gallring; gallringsfritt; virkeskvalitet; kvalitetsegenskaper;

  Abstract : Granen är ett av Sveriges viktigaste trädslag och har stor efterfrågan från industrin. Granen sköts vanligtvis med trakthyggesbruk med markberedning och plantering som föryngringsmetod, med röjning och ett flertal gallringar innan slutavverkning. Problematik kring gran i samband med gallring involverar främst stormskador och rotröta. READ MORE

 4. 4. Rotröta i Sveriges granbestånd 1983 till 2013

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anneli Olsson; [2015]
  Keywords : Picea abies; rotticka; Heterobasidion annosum; rotröta; Riksskogstaxeringen;

  Abstract : Varje år orsakar rotrötan stora ekonomiska förluster för skogsbruket i Sverige dels genom att grantimmer nedklassas till massaved eller brännved, men även genom de tillväxtförluster som rotrötan orsakar. Att våra skogar drabbas av rotröta är inte något nytt, man kände till detta redan under tidigt 1800-tal. READ MORE

 5. 5. Comparison of Phlebiopsis and urea and their effect when treating young spruces against Heterobasidion spp

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Johan Hofmann; [2015]
  Keywords : Heterobasidion; Phlebiopsis; Urea; Young spruce; ung gran;

  Abstract : Control of the economically important forest pathogen Heterobasidion spp. can be done by control with chemical and biological agents such as urea and Phlebiopsis. Today in Europe this action is mainly done during the mid stages of the rotation, thinning foremost and to a small extent in final felling. READ MORE