Essays about: "rural development"

Showing result 1 - 5 of 2796 essays containing the words rural development.

 1. 1. Tapestry of rural lives : trust and ties within BYGDSAM association

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Zana-Sofia Merdovic; [2024]
  Keywords : weak ties; civil associations; rural development;

  Abstract : Local communities across Europe have been experiencing a decline in population and public services. To counter this trend, civil society often steps up through voluntary associations. READ MORE

 2. 2. Carbon credit schemes & landownership in Scotland : an analysis of policy discourses

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Imogen Cadwaladr-Rimmer; [2024]
  Keywords : carbon credit schemes; discourse policy analysis; environmental governance; landownership; land reform; neoliberalisation; rural Scotland; sustainable development.;

  Abstract : Carbon Credit Schemes have become an important feature of governance approaches to climate change in recent years and have been gaining prominence in the Global North. Scotland in particular has seen a rise in the development of carbon projects, with developers looking to sell carbon credits. READ MORE

 3. 3. Oaserna : ett gestaltningsförslag för Östra kyrkogårdens minneslund och dess närmaste omgivning i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Linnéa Alverbrink; [2024]
  Keywords : Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården; urbana kyrkogårdar; multifunktionella kyrkogårdar; multikulturella kyrkogårdar; kyrkogårdsdesign; urbana grönytor; rekreation; kontemplation; meditation;

  Abstract : Under de senaste decennierna har trycket på de urbana grönområdena ökat till följd av att städerna växer. Under coronapandemin utnyttjades de gröna offentliga platserna i städerna i större utsträckning än tidigare och när SVT gjorde ett reportage om pulkaåkande barn på Skogskyrkogården i Stockholm var samhällsdebatten i gång. READ MORE

 4. 4. Naturbaserad dagvattenhantering : gestaltningsförslag för främjandet av Bäcklösabäckens mångfald och rekreation

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Fabian; [2024]
  Keywords : Analys genom syntes; dagvattendamm; biologisk mångfald; Bäcklösabäcken; tvåstegsdike; gestaltning; rekreation; ekologi; våtmark; meandring; vegetationszoner; svämplan;

  Abstract : I takt med att Uppsalas utvecklingsområde Södra staden expanderas, minskar stadens grönområden och permeabla ytor för dagvattnet att infiltrera. Detta leder både till en förlust av biologisk mångfald, ekologiska spridningsvägar och en större belastning på Bäcklösas avrinningsområde som täcker stora delar av Södra staden. READ MORE

 5. 5. Val av trädkvalitet i urban miljö : trädstorlekens påverkan på etablering vid nyplantering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emanuel Cantillana; [2024]
  Keywords : Trädplantering; etablering; mindre kvaliteter; urbana träd;

  Abstract : Etablering av nyplanterade träd i urbana miljöer kan komma med vissa svårigheter då träden ofta möter tuffa ovan- och underjordiska förhållanden. Detta gäller sådant som vandalisering, torka och bristfällig jordkvalitet. READ MORE