Essays about: "rutiner"

Showing result 1 - 5 of 249 essays containing the word rutiner.

 1. 1. Utevistelse på förskolan : hur barns utevistelse påverkas av platsens förutsättningar och andra faktorer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Lind; [2021]
  Keywords : friyta; förskola; förskolegård; barn; utevistelse; lek; utflykt;

  Abstract : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar förskoleverksamhetens utevistelse och barnens lek. Tidigare studier inom området har visat att utevistelsen är viktig för barns hälsa och välmående. Dessa undersökningar har också visat att stora kuperade gårdar med naturlig växtlighet ger mer aktiva barn. READ MORE

 2. 2. CHALLENGES OF HAND HYGIENE AMONGST NURSES IN LOW-INCOME COUNTRIES. : A literature review

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Lilibert Kaheru; Christine Nakimera; [2021]
  Keywords : Hand hygiene; knowledge; low-income countries; nurse; resources.; Handhygien; kunskap; låginkomstländer; resurser; sjuksköterska.;

  Abstract : SUMMARY Background: The practice of hand hygiene by nurses is important in preventing and decreasing hospital-associated infections. There are guidelines from WHO available about correct hand hygiene and it is not clear if nurses in low-income countries follow these guidelines. READ MORE

 3. 3. Use of Digital Detailed Development Plans and GIS in New Development Projects

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Joacim Gärds; [2021]
  Keywords : digital detailed development plan; digitalisation; physical planning; gis; automatization;

  Abstract : Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är något som myndigheter i Sverige arbetar mycket med. Den långsiktiga målbilden är att skapa ett öppet, obrutet digitalt informationsutbyte genom hela samhällsbyggnadsprocessen för att göra den mer effektiv. READ MORE

 4. 4. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Nina Evelina Törn; [2021]
  Keywords : barn; ungdomar; deltagande; barns perspektiv; barnperspektiv; parkförvaltning; grönområdesförvaltning; kommunal verksamhet; children; youth; participation; children s perspectives; child-centered perspective; park management; green space management; municipal activities;

  Abstract : Kommuner har ett viktigt uppdrag i att inkludera barns och ungas perspektiv och delaktighet i samhällsutvecklingen. I och med att Barnkonventionen blev svensk lag i januari 2020 har barns och ungas rätt att höras och vara delaktiga vid beslut som rör dem stärkts. READ MORE

 5. 5. How to organize companies to prepare for growth while maintaining the ability to be innovative

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Amelia Lembke; Christian Aguayo; [2021]
  Keywords : Corporate Entrepreneurship; Entrepreneurial Orientation; Organizational Structure; Growth; Intraprenörskap; Entreprenöriell orientering; Organisationsstruktur; Tillväxt;

  Abstract : It is important for organizations to enforce corporate entrepreneurship in order to enable innovation and growth which can lead to more job opportunities and economic growth. Enforcing corporate entrepreneurship during growth is difficult and much of the current research contradicts each other by saying that growth is handled by formalizing and structuring while corporate entrepreneurship is enforced by having a simple and loose organization. READ MORE