Essays about: "salixplantering"

Found 1 essay containing the word salixplantering.

  1. 1. Åtgärder för att öka mångfalden och gynna den biologiska bekämpningen i jordbrukslandskapet

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Martina Holmgren; Michael Johansson; [2017]
    Keywords : biologisk mångfald; biologisk bekämpning; naturliga fiender; landskapets förändring; pesticidanvändning; pollinering; skalbaggsås; mellangröda; salixplantering;

    Abstract : Ett hållbart jordbruk innebär en bra lönsamhet för lantbrukaren, en livsmedelsproduktion som även i framtiden kan föda jordens befolkning och ett långsiktigt förvaltande av jorden som behåller jordens produktionsförmåga för kommande generationer. Det svenska jordbruket står inför en svår balansgång där man ska verka på den ekonomiskt pressade internationella marknaden samtidigt som man har ett stort miljöansvar. READ MORE