Essays about: "shared-space users"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words shared-space users.

 1. 1. Gångfartsområde för alla : ett gestaltningsförslag av en del av Dragarbrunnsgatan med fokus på tillgänglighet för synskadade

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maja Vidarsson; [2020]
  Keywords : gångfartsområde; synskadad; tillgänglighet; design;

  Abstract : Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är olagligt i Sverige. Trots detta bygger rådande ideal för gator på att trafikanterna genom ögonkontakt ska kunna förhandla om utrymmet, något som diskriminerar synskadade. Ögonkontakt är exempelvis en grundpelare i en allt vanligare gatutyp, så kallade gångfartsområden. READ MORE

 2. 2. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Zara Persson; [2020]
  Keywords : bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Abstract : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. READ MORE

 3. 3. DECISION-MAKING FOR AUTONOMOUS CONSTRUCTION VEHICLES

  University essay from Mälardalens högskola/Inbyggda system; Mälardalens högskola/Inbyggda system

  Author : Gallardo Marielle; Chakraborty Sweta; [2019]
  Keywords : shared-space users; MPDM; timing analysis; planning and decision-making; autonomous vehicle; MDP; reinforcement learning; social force model;

  Abstract : Autonomous driving requires tactical decision-making while navigating in a dynamic shared space environment. The complexity and uncertainty in this process arise due to unknown and tightly-coupled interaction among traffic users. READ MORE

 4. 4. Gator för människor : undersökning och utformning av shared space

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Aldén; Hedvig Sack; [2017]
  Keywords : gatuutformning; rörelse; shared space; stadsplanering; stadsrum; vistelse;

  Abstract : Shared space är en plats där skyddade och oskyddade trafikanter delar på samma yta som människor ska bjudas in att vistas och röra sig på. Shared space är enligt oss en intressant planeringsidé, eftersom gatan blir en allt viktigare plats för människan i staden när ökad förtätning leder till mindre ytor för gårdar, parker och torg. READ MORE

 5. 5. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; [2016]
  Keywords : Dragarbrunnsgatan; gångfartsområde; shared space; stadsplanering; modernism;

  Abstract : Denna uppsats studerar sektioner av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, med sin utformning som gångfartsområde. Reglerna som ger fotgängare företräde över motorfordon och cyklar med en hastighetsreglering till gångfart kan anses vedertaget i avseende hierarkin vid dessa områden. READ MORE