Advanced search

Showing result 1 - 5 of 107 essays matching the above criteria.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 2. 2. Riparian buffer management through time in the Krycklan catchment : has the composition in riparian zones been affected by previous management since 1963?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linnéa Larsson; Julia Nygårdh; [2020]
  Keywords : Riparian zone; stream protection; water protection; aquatic ecosystEMS; forest management; silviculture; riparian buffer;

  Abstract : Ecosystem services and many conflicting interests make management of small streams in the forest an important topic. Streams need to be protected in a way that maintains water quality, quantity and riparian characteristics. READ MORE

 3. 3. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therese Prestberg; [2020]
  Keywords : skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Abstract : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. READ MORE

 4. 4. Pine production comparison : production potential of Loblolly pine (Pinus taeda) and Slash pine (Pinus elliottii) in the southeastern USA in relation to initial density and forest management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Åsa Ramberg; [2019]
  Keywords : Loblolly pine; Slash pine; Scots pine; management intensity; planting density;

  Abstract : The southeastern (SE) United States (US) produces more industrial timber than any other region in the world. Pine plantations in the southern US have increased from 1.8 million acres (728,400 ha) in the beginning of the 1950’s to 32 million acres (13 million ha) in the beginning of the 21st century, and cover 17 % of the forest land. READ MORE

 5. 5. Mot en ny framtid : en granskning av samarbeten och förbättringsmöjligheter mellan företag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Ellika Hermansson; Therése Strömvall Nyberg; [2019]
  Keywords : arbetskraft; kommunikation; motivation; skogsvårdsentreprenörer; säsongsanställning; communication; labor; motivation; seasonal employment; silviculture entrepreneurs;

  Abstract : Skogen och hur den sköts är av stort intresse för många människor och har varit det sedan timmerfronten kom till Sverige på 1800-talet. Med de utmaningar samhället står inför idag och med en vilja att omvandlas till ett fossilfritt samhälle och en biobaserad ekonomi har ett förnyat intresse för denna naturresurs väckts. READ MORE