Essays about: "sinnlig upplevelse"

Found 4 essays containing the words sinnlig upplevelse.

 1. 1. Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; Alma Rödholm; [2019]
  Keywords : representation; film; platsbesök; landskap; upplevelse; föränderligt;

  Abstract : Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. READ MORE

 2. 2. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE

 3. 3. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marianne Holgersson; [2016]
  Keywords : linjär struktur; sinnlig upplevelse; förflyttning; cykelstråk; trafikantupplevelse; gestaltning;

  Abstract : Det är flera skäl som talar för att cykeln kommer att bli ett allt viktigare transportmedel i framtiden. Ett ökat cyklande anses kunna bidra bland annat till en hållbar samhällsutveckling, en attraktiv stadsmiljö och en förbättrad folkhälsa. READ MORE

 4. 4. Dagvattenparken : estetiska värden i en teknisk anläggning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mimmi Borselius; Kristina Eriksson; [2012]
  Keywords : dagvattendamm; estetik; gestaltning; sinnlig upplevelse; teknisk anläggning;

  Abstract : Landskapsarkitekter har möjlighet att genom gestaltning främja estetiska värden i tekniska anläggningar och kan på så vis ge dessa anläggningar mervärden utöver deras tekniska funktion. Detta kandidatarbete omfattar ett gestaltningsförslag för en planerad dagvattendammsanläggning i Hudiksvall. READ MORE