Essays about: "sinnlig upplevelse"

Found 3 essays containing the words sinnlig upplevelse.

 1. 1. Göteborgs Regnlinje : att ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Axelsson; Therése Ryding; [2017]
  Keywords : gestaltningsförslag; Göteborg; landskapsarkitektur; regn; sinnlig upplevelse; vandringsled; urbant friluftsliv;

  Abstract : Hur kan vi som landskapsarkitekter ta tillvara på regnets upplevelsekvaliteter i staden och hur kan en plats se ut som får folk att vilja gå ut när det regnar? I detta examensarbete tar vi utgång i Göteborgs Stads pågående jubileumsprojekt “Världens bästa stad när det regnar” som tagits fram inför stadens 400-årsjubileum. Syftet med arbetet är att problematisera hur regn hanteras i staden idag utifrån ett upplevelseperspektiv samt undersöka vad upplevelsen av regn innebär med målet att visa på hur regnets kvaliteter kan tas tillvara, med exemplifiering i Göteborg. READ MORE

 2. 2. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marianne Holgersson; [2016]
  Keywords : linjär struktur; sinnlig upplevelse; förflyttning; cykelstråk; trafikantupplevelse; gestaltning;

  Abstract : Det är flera skäl som talar för att cykeln kommer att bli ett allt viktigare transportmedel i framtiden. Ett ökat cyklande anses kunna bidra bland annat till en hållbar samhällsutveckling, en attraktiv stadsmiljö och en förbättrad folkhälsa. READ MORE

 3. 3. Dagvattenparken : estetiska värden i en teknisk anläggning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Mimmi Borselius; Kristina Eriksson; [2012]
  Keywords : dagvattendamm; estetik; gestaltning; sinnlig upplevelse; teknisk anläggning;

  Abstract : Landskapsarkitekter har möjlighet att genom gestaltning främja estetiska värden i tekniska anläggningar och kan på så vis ge dessa anläggningar mervärden utöver deras tekniska funktion. Detta kandidatarbete omfattar ett gestaltningsförslag för en planerad dagvattendammsanläggning i Hudiksvall. READ MORE