Essays about: "skördare"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word skördare.

 1. 1. Svenska drivningsentreprenörers affärsmodellsutveckling : en kvalitativ studie

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Hollsten; [2020]
  Keywords : Business Model Canvas; affärsstrategier; skogsbruk; innovation; skördare; skotare;

  Abstract : Under en längre tid har lönsamheten hos svenska drivningsentreprenörer varit låg och tuffa förutsättningar har präglat marknaden. För att vända trenden med låg lönsamhet och göra branschen mer attraktiv behöver innovationsförmågan öka hos drivnings-entreprenörer. READ MORE

 2. 2. Prestationsprognos i drivning utifrån driftsuppföljningsdata

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Osmén; [2019]
  Keywords : Produktivitet; Slutavverkning; Gallring;

  Abstract : There are several good reasons to create mathematical functions that can predict, or forecast, the productivity in logging operations. One of these reasons is that the contractor’s piece rate often is based on the forecasted productivity. There are different methods to generate a model that can forecast the productivity in logging operations. READ MORE

 3. 3. Privata skogsägares preferenser och betalningsvilja vid val av maskinstorlek i gallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Linnea Sundström; [2019]
  Keywords : gallring; maskinval; skogsägare; kvantitativ; studie;

  Abstract : Hälften av Sveriges skogsmark ägs av privata skogsägare och resterande halvan fördelas mellan staten, aktiebolag och övriga privata ägare. När dessa skogsägare brukar sin skog är gallring en vanlig skötselåtgärd för att under en omloppstid öka tillväxten i ett givet bestånd. READ MORE

 4. 4. En kartläggning av toppkapets diameter i massaved och påverkande faktorer

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Patrik Hollsten; Emil Johansson; [2018]
  Keywords : aptering; volymförluster; skördare; förarbeteende; råvaruutnyttjande;

  Abstract : I skogsnäringen finns ett stort intresse av att utnyttja råvarans fulla potential. Genom att utveckla och effektivisera utvinningen av skogsråvaran kan utsläpp och energianvändning minskas. READ MORE

 5. 5. Hur väl mäter en skördare? : en studie i mätprecision hos skördare vid upparbetning av tallstammar

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Nils Nilsson; [2017]
  Keywords : aptering; skördarmätning; skördarkalibrering; mätprecision; virkesvärde;

  Abstract : Det finns två metoder för gallring, dels den stickvägsgående och dels den beståndsgående metoden. Beståndsgående skördare är oftast mindre och smalare än stickvägsgående, vilket underlättar vid beståndskörning. READ MORE