Essays about: "skötsel"

Showing result 1 - 5 of 288 essays containing the word skötsel.

 1. 1. Understanding and Improving the Utilization of Web and Mobile GIS Solutions for Outdoor Environment Management

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Lea Zuna; [2019]
  Keywords : GIS; web- and mobile GIS; outdoor environment management; contextual design; user-centered design;

  Abstract : Trees, plants, water,playgrounds, green areas and benches are just a few out of many components thatforms a pleasant outdoor environment. Not only are management and maintenancenecessary to keep the environment clean and nice for everybodys well-being, butalso documentation and records of geographic data representing the outdoorenvironment. READ MORE

 2. 2. Gnuer kontra tamboskap : konflikten mellan gnuer och traditionell hållning av tamboskap i östra Afrika

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Amelia Åkesson; [2019]
  Keywords : gnu; pastoralism; boskap; samexistens; konkurrens; elakartad katarralfeber;

  Abstract : Samexistens mellan vilda och tama djur fungerar inte alltid smärtfritt. Pastoralister, vars djurhållning bygger på att gå med djuren dit bete finns, så kallad frigående betesdrift, påverkas i stor grad av det vilda djurlivet. Ett stort problem för pastoralister i vissa områden i Afrika är gnuer. READ MORE

 3. 3. Avvänjning utan medicinsk zinkoxid i hög dos och dess påverkan på tillväxtgrisens dödlighet, diarréförekomst, tillväxt och foderomvandlingsförmåga

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Thea Kristensson; [2018]
  Keywords : avvänjning; mag-tarm hälsa; medicinsk zink i hög dos; avvänjningsdiarré; tillväxt; dödlighet; foderomvandlingsförmåga;

  Abstract : Tilldelning av foder med inblandning av medicinsk zink i hög dos, 2500 mg Zn/kg foder, används av många grisproducenter i EU för att förebygga avvänjningsdiarré. Det kommande zinkförbudet som träder i kraft 2022 påverkar många smågrisprodu-center i EU och är en högt prioriterad fråga. READ MORE

 4. 4. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 5. 5. Frostskadors effekt på granens (Picea abies (L.) H. karst) volymutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : David Bengtsson; Tobias Holdo; [2018]
  Keywords : frostlänta marker; volymförlust; hyggesåldersförsöket; anpassad skötsel; skärm;

  Abstract : Kandidatarbetet har behandlat frostskadors effekt på volymutvecklingen hos gran (Picea abies (L.) H. Karst), fram till 20 år efter planteringstillfället. De frostskador som undersöktes var de som drabbade plantorna under de tre första åren efter anläggning. READ MORE