Essays about: "skötselbeskrivningar"

Found 3 essays containing the word skötselbeskrivningar.

 1. 1. Skötseln av extensiva gröna tak

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Clara Dahlgren; [2020]
  Keywords : gröna tak; extensiva; skötsel; underhåll; sedum; funktion; utseende; skötselbeskrivningar; skötselmoment; Alnarp;

  Abstract : Förlusten av våra viktiga grönyteområden ökar i takt med urbaniseringen, vilket leder till att en hel del problem uppstår i våra städer. Gröna tak är lösningen på många av dessa problem och bidrar dessutom med fördelar för oss människor, djur samt växter. READ MORE

 2. 2. Från gestaltning till förvaltande av grönytor : hur hänger gestaltarens visioner ihop med förvaltarens rutiner?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Brinck; [2020]
  Keywords : gestaltning; förvaltande; grönyta; skötsel; skötselbeskrivning; place-keeping; place-making;

  Abstract : Det ligger ett stort fokus på att förtäta svenska städer vilket ökat pressen på stadens grönytor. Befintliga platser skall förvaltas för flera brukare och nya platser skapas, vilka sedan ska komma att förvaltas. READ MORE

 3. 3. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Bäckstedt; [2016]
  Keywords : naturvård; landskapsplanering;

  Abstract : Under många år har Skåne utvecklats och formats till ett väldigt varierat landskap med många olika typer av natur. Den biologiska mångfalden är bunden till biotoper och naturtyper som har skapats på naturlig väg och av människan. Kulturhistorien berättar hur landskapet och naturtyper har formats av hävd i många år. READ MORE