Essays about: "skadedjur"

Showing result 1 - 5 of 40 essays containing the word skadedjur.

 1. 1. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ellen Johansson; [2022]
  Keywords : Växtparasitära nematoder; Sedentära nematoder; Tillsättande biologisk bekämpning; Pasteuria spp.;

  Abstract : Bland de växtparasitära nematoderna är släktet rotgallnematoder ett av de ekonomiskt sett mest betydelsefulla. I Sverige har ett flertal arter av rotgallnematoder påträffats och bland de som senast påträffats hör Meloidogyne chitwoodi och M. fallax som upptäcktes i Sverige år 2017 respektive 2018. Meloidogyne chitwoodi och M. READ MORE

 2. 2. Kyrkogårdar och deras träd på Gotland : i ett föränderligt klimat med fokus på torka och trädsjukdomar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Jacobsson; [2022]
  Keywords : Kyrkogårdsträd; framtidsklimat; klimatförändringar; naturtyp; miljöstressorer; abiotisk stressfaktor; biotisk stressfaktor; torkstress; patogener; skadedjur;

  Abstract : De pågående klimatförändringarna förväntas att bli mer allvarliga och frekventa, vilket kommer att öka riskerna för träddödlighet runt om i världen. Gotlands framtidsklimat kommer sannolikt att bli torrare och varmare. Dessa förändringar kan i sin tur påverka kyrkogårdsträden. READ MORE

 3. 3. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Keywords : Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Abstract : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. READ MORE

 4. 4. En blomstrande odling : växtföljdens betydelse för frilandsodlade snittblommor i Sverige.

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : jenny Rastamo; [2022]
  Keywords : snittblommor; växtföljd; friland; annueller; blomsterodling; jordhälsa; växtskydd;

  Abstract : Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. READ MORE

 5. 5. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE