Essays about: "skogsbete"

Showing result 1 - 5 of 14 essays containing the word skogsbete.

 1. 1. Orkidéer och förekomst av död ved i Jämtländska kalkbarrskogar

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Linnea Edwang Stridbo; [2020]
  Keywords : biologisk mångfald; död ved; hävd; Jämtland; kalkbarrskog; markfukt; orkidéer; skogsbete;

  Abstract : Nordiska kalkbarrskogar har en karaktär och biologisk mångfald som väsentligen skiljer sig från kalkbarrskogar i övriga Europa. De kan vara mycket artrika och hysa ovanliga och rödlistade arter såsom orkidéer. READ MORE

 2. 2. Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ida Hansson; Martin Hederskog; [2016]
  Keywords : naturvårdsbränning; mångfaldspark; lövvärdetrakt; miljömål; rödlistad;

  Abstract : Dagens skogsbruk har medfört att det råder utdöenderisk för många arter som lever i skogen. Skogen har gått från att ha varit flerskiktad och luckig till att domineras av enskiktade bestånd. Störningarna brand och skogsbete som förr formade skogen är idag mycket ovanliga i skogslandskap. READ MORE

 3. 3. Bergsbrukets början, samt dess och jordbrukets påverkan på vegetationen uti Garpenbergs socken i sydöstra Dalarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Björn Karlsson; [2014]
  Keywords : Pollen; geokemi; bergsbruk; gruvbrytning; Garpenberg; Bergslagen; vegetationsförändringar; skog; jordbruk; pollen; geochemistry; mining; Sweden; vegetation changes; forest; farming;

  Abstract : Bergsbruket har under lång tid haft stor betydelse för Sverige både ekonomiskt och politiskt. Det har också haft en inverkan på naturmiljön bland annat genom huggningar för bränsle och utsläpp av tungmetaller. Ett av de områden i Sverige som är mest känt för sin metallhantering är Bergslagen. Idag är många gruvor nedlagda. READ MORE

 4. 4. Jordbrukets och järnframställningens påverkan på skogsutvecklingen vid Eskilshult, en by med medeltida anor : en studie baserad på pollenanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Martin Karlsson; [2014]
  Keywords : Pollenanalys; järnhantering; skogsutveckling; blästerugnsbruk; agrar verksamhet; pollen analysis; bloomery furnace; iron works; agrarian activities; forest development;

  Abstract : Människans påverkan på den omgivande miljön har ökat genom historien med ökad bofasthet och samhällsbildning. Vid övergången järnålder-medeltid, när Sverige började ta form som rike skedde flera förändringar inom jordbruk, teknik och samhälle. READ MORE

 5. 5. Ekoturism i jordbrukslandskap - ett vinnande koncept? : en tvärvetenskaplig studie om kulturvärden och naturvärden på Sjögetorp

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ebba Okfors; [2013]
  Keywords : skogshistoria; kulturmiljövård; kulturarv; landsbygdsutveckling; skogsbete; slåtter; bete; forest history; heritage protection; cultural heritage; rural development; forest pasture; mowing; grazing;

  Abstract : Ekoturism har utvecklats som ett alternativ till annan typ av turism, med inriktning på att undvika negativa effekter på lokala ekosystem. I Sverige finns ekoturism som bedrivs i relativt orörda naturmiljöer, men också ekoturism som bedrivs i miljöer som påverkats av människan på olika sätt och som rymmer både kulturvärden och naturvärden. READ MORE