Essays about: "skogsbränslen"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word skogsbränslen.

 1. 1. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Erik Leijonhufvud; [2022]
  Keywords : primära skogsbränslen; processkartläggning; processbaserad verksamhetsutveckling; skogsbränslen;

  Abstract : Sverige håller på att utvecklas från ett samhälle beroende av fossilbaserade bränslen och produkter till en bioekonomi. Detta innebär att vi måste öka andelen förnyelsebar råvara för att kunna ställa om till en mer biobaserad ekonomi. READ MORE

 2. 2. Provtagning med motorsåg och uppsamling av sågspån för fukthaltsbestämning av icke sönderdelade skogsbränslen

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Andreas Engman; [2017]
  Keywords : grot; lagring; fukthaltsvariation; vältor; metod; virkesmätning;

  Abstract : I dagsläget är den vanligaste metoden för att mäta fukthalten i osönderdelade skogsbränslen att bränslet flisas ner och att prover tas direkt ur flishögen enligt SDC:s standard. Syftet med studien var att ta fram en metod som uppfyller virkesmätningslagens krav för provtagning av icke sönderdelade skogsbränslen i vältor. READ MORE

 3. 3. Flisning av buntade träddelar från klen gallring

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Axel Bengtsson; Jacob Gabrielsson; [2015]
  Keywords : biobränslen; biobränslegallring; primära skogsbränslen; kvalitet; produktivitet;

  Abstract : Syftet med studien var att mäta produktivitet vid flisning av buntade träddelar från klen gallring. För att mätta produktiviteten genomfördes en tidsstudie vid flising av buntade träddelar. Studien innefattar även olika kvalitetsvariabler för bränsleflis så som fukthalt, askhalt och fraktionsfördelning. READ MORE

 4. 4. Är bonitetssänkningen efter tidig gallring med helträdsuttag i svensk boreal tallskog temporär eller permanent?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Lewi Köppler; Gustav Stål; [2015]
  Keywords : HTU; röjning; produktionsförmåga; helträdsutnyttjande; skogsbränsle; GROT;

  Abstract : Nya miljölagar och -direktiv inom EU för att bromsa rådande klimatförändringar och minska EU:s importberoende av fossila bränslen, har ökat efterfrågan på förnybarenergi från skogen. Det medför att ny teknik och nya sortiment av skogsbränslen måste utvecklas för att tillgodose och uppnå de nya målen. READ MORE

 5. 5. Geografiska mönster av skogsbränsleflöden för Jämtlands län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anders Wittenström; [2013]
  Keywords : bränsleved; grot; linjärprogramering; terminal; transport;

  Abstract : Biobränslen står i dagsläget för 20 % av Sveriges tillförda energi. Användandet av förnyelsebara källor förväntas öka till 50 % år 2020 i enighet med det EU gemensamma 20-20 målen. Balansen mellan förbrukning och tillgång på skogsbränslen beskrivs som ojämnt fördelad över landet. READ MORE