Essays about: "skogsgödsling"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word skogsgödsling.

 1. 1. Tillväxteffekter för tall 33 år efter konventionell gallring och gödsling

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Gustav Nord; [2018]
  Keywords : gallring; gödsling; långsiktig; tillväxt; thinning; fertilization; long-term; growth;

  Abstract : Gallring och gödsling är i Sverige två vanliga och viktiga skogskötselåtgärder. Gallring är den arealsmässig vanligaste skogsbruksåtgärden. Skogsgödsling däremot har varierat i omfattning de senaste årtiondena och är idag inte särskilt omfattande. READ MORE

 2. 2. Gödslingseffekter på ogallrade tallbestånd : gödslingens effekt på höjdtillväxt samt stamform

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Joakim Borg; André Sahlén Hurdén; [2016]
  Keywords : medeltillväxt; h d-kvot; omloppstid; gödselgiva; höjdtillväxt;

  Abstract : Gödsling är en skogsskötselåtgärd som genom åren har varierat i användning. Skogsgödsling är ett effektivt sätt att tillfälligt höja lokalens produktionsförmåga. Detta arbete handlar om gödslingens effekter på höjdtillväxten och stamformen uttryckt i h/d-kvot. READ MORE

 3. 3. Modelling nitrogen balance in two Southern Swedish spruce plantations

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Johannes Loer; [2016]
  Keywords : maximum bearable nitrogen input rate; atmospheric deposition; nitrogen saturation; forest fertilisation; ForSAFE; Physical Geography and Ecosystem Science; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Emissions from agriculture and the combustion of fossil fuels increase the atmospheric load of reactive nitrogen (N). N deposition is projected to continue posing significant harm both for environmental and human health over the upcoming decades. Eutrophication as a result of N leaching is one of the negative effects of heavy deposition. READ MORE

 4. 4. Ungskogsgödsling : en studie i praktisk tillämpning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Filip Benjaminsson; Gustav Nord; [2016]
  Keywords : skogsgödsling; behovsanpassadgödsling; BAG; intensivodling; Picea abies;

  Abstract : I en omställning till ett hållbart biobaserat samhälle kommer efterfrågan på biomaterial och förnyelsebara råvaror öka ytterligare. För att möta den ökande efterfrågan samtidigt som vi bevarar biodiversiteten behöver produktionen i svenska skogar öka. READ MORE

 5. 5. Bevattning- och gödslingsförsök i ekbestånd : tillväxteffekter på Q.robur och Q. petraea i södra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Glöd; Marcus Gusebrandt; [2016]
  Keywords : Ek; humiditet; kvävegödsling; skogsgödsling; ädellöv;

  Abstract : I stora delar av Sverige är kväve- och vattenbrist en hämmande faktor för skogsträdens tillväxt. I denna studie undersöktes om gödsling och bevattning ökar tillväxten för ekbestånd i södra Sverige. Hypotesen var att gödsling och bevattning ger en positiv effekt på tillväxten. READ MORE