Essays about: "skogshistoria"

Showing result 1 - 5 of 50 essays containing the word skogshistoria.

 1. 1. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Keywords : herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Abstract : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. READ MORE

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 3. 3. Markberedarnas tekniska utveckling

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Daniel Frölén; [2019]
  Keywords : markberedning; skogshistoria; mekanisering; skogsteknik; aggregat; harv; högläggare;

  Abstract : Markberedning med efterföljande plantering eller frösådd blev allt mer en given åtgärd i det skogsbruk som bedrevs under 1940- och 1950-talet. Precis som i övrigt skogsbruksarbete tog mekaniseringen av markberedningsarbetet fart efter andra världskriget. READ MORE

 4. 4. Hantering av forn- och kulturlämningar inom SCA Norrbottens skogsförvaltning : informationshantering från planering till markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Ögren; [2019]
  Keywords : fornlämningar; kulturlämningar; skogsbruk; informationsflöde; planering; skador; kulturstubbe; skogshistoria; ancient remains; cultural remains; forestry; information flow; planning; damages; cultural-marking stump; forest history;

  Abstract : Norra Sveriges skogar är rika på spår av människors levande och brukande som efterlämnat forn- och kulturlämningar som kan dateras ända tillbaka till forntiden då inlandsisen släppte sitt grepp om norra Skandinavien. Alla dessa forn- och kulturlämningar är skyddade mot all negativ åverkan och skador genom kulturmiljölagen och skogsvårdslagen. READ MORE

 5. 5. Regionala skillnader i nyckelbiotopers biodiversitet : med avseende på mängd död ved och artantal

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Eric Lundqvist; Britta Sterner; [2019]
  Keywords : skogshistoria; ; signalart; rödlistad signalart; biodiversitet; regionalisering;

  Abstract : Den svenska skogen har genomgått en stor förändring de senaste århundradena av en markanvändning som startade tidigare och var mer intensiv i södra Sverige än i norra. De skogar som tidigare var naturliga och variationsrika är nu omvandlade till enskiktade produktionsskogar. READ MORE