Essays about: "skolgård"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the word skolgård.

 1. 1. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 2. 2. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Sofie Hallin; [2018]
  Keywords : school grounds; green school grounds; children’s environment; children’s health; school grounds as social environments; sense of community; security; safety;

  Abstract : School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. READ MORE

 3. 3. Skolgårdskvalitet som kommunal fråga : en intervjustudie med företrädare inom kommunal barn- och utbildningsförvaltning

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Britt Lindgren; [2018]
  Keywords : skolgård; utformning; grön struktur; lek; hälsa; fysisk aktivitet; behov;

  Abstract : I föreliggande studie undersöks på vilka sätt skolgårdar fyller för funktion ur ett verksamhetsperspektiv och dess utvecklingsmöjligheter. Intervjupersonerna är kommunala företrädare inom förvaltningen barn- och utbildning i en norrländsk kommun. READ MORE

 4. 4. Skolgårdens pusselbitar : ett gestaltningsförslag inspirerat av högstadieelevers önskemål

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Somby; [2018]
  Keywords : Högstadieelever; Skolgård; Atriumgård; Gestaltning;

  Abstract : Studier visar att barns utomhusvistelse har minskat de senaste åren. Boverket vill uppmana till att ta vara på barns önskemål och kunskap när det gäller stadsutveckling då det kan öka möjligheterna till en god uppväxtmiljö. READ MORE

 5. 5. Förskolegårdens utrymme och utformning i tät stad : en pilotstudie som utforskar barns fysiska aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Henriksson; [2017]
  Keywords : förskolegård; fysisk aktivitet; rörelse; utformning; samhällsplanering; rörelsefrihet; barn;

  Abstract : Idag finns ett bristande intresse i stadsplaneringen att skapa utrymme för barn. Att barn behöver fysisk aktivitet är idag omtalat, i samband med att barns tillgång till TV och datorer medför stillasittande, under tiden då barn inte befinner sig i förskolan. READ MORE