Essays about: "släntstabilisering"

Found 2 essays containing the word släntstabilisering.

 1. 1. Växtdynamik i ett landskap under förändring : vegetation som teknisk lösning för att avhjälpa jorderosion i slänter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Blomstrand; [2018]
  Keywords : Erosion; släntstabilisering; ingenjörsbiologi; vegetation;

  Abstract : För att kunna undersöka vegetation som ett tekniskt instrument för att avhjälpa erosion ger denna uppsats grundläggande kunskap om vad erosion är samt hur vegetation påverkar platsen och markstrukturen. Denna uppsats undersöker hur man kan avhjälpa erosion med hjälp av vegetation för situationer som är särskilt lämpliga att tillämpa tekniken på. READ MORE

 2. 2. Erosionsproblematik vid dagvattenhantering : vegetationens betydelse

  University essay from SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Author : Therése Rydsberg; [2012]
  Keywords : erosion; dagvatten; ingenjörsbiologi; morän; infiltration;

  Abstract : Erosion är en ständigt pågående naturlig process som kan bli ett problem när hastigheten överstiger vad som är hållbart för naturmarken eller den urbana miljön. Denna uppsats första del behandlar erosion som naturfenomen och produkt orsakad av människan. READ MORE