Essays about: "slutavverkning"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the word slutavverkning.

 1. 1. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Keywords : underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Abstract : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. READ MORE

 2. 2. Bottenskikt i förändring : marklav efter avverkning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Ester Andersson; Simon Lind; [2020]
  Keywords : renskötsel; skogsbruk; samverkan; påverkan; Cladonia spp.;

  Abstract : Skogsbruk och renskötsel är två olika näringar som i dagsläget verkar på samma marker. Renskötseln använder marken för bete samtidigt som skogsbruket producerar förnybara råvaror i form av träprodukter från skogen. READ MORE

 3. 3. Effekter av slutavverkning och markberedning på marklavar i svenska skogar : en studie av skillnader i täckningsgrad av marklavar före och efter slutavverkning med och utan markberedning

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Alice Falk; Maja Östlund; [2020]
  Keywords : skogsbruksåtgärder; bottenskikt; Cladina; Cladonia;

  Abstract : Brukandet av den svenska skogen har intensifierats under det senaste århundradet vilket har lett till en ökning av störningar i skogsekosystemen. Variationen i markvegetationens arter och dess sammansättning är en viktig del av den biologiska mångfalden i skogsekosystemen. READ MORE

 4. 4. Granstubbar som substrat för vedlevande skalbaggar : en jämförelse av faunan i gallringsstubbar och slutavverkningsstubbar

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Samuel Persson; [2020]
  Keywords : granstubbar; vedlevande skalbaggar; artrikedom; abundans; artsammansättning; gallring; slutavverkning; stubbrytning;

  Abstract : I Sverige finns det ca 1 300 skalbaggsarter som är beroende av död ved och gamla träd i olika former. Många av dessa arter har minskat i samband med att våra skogar förändrats och idag är ca 435 av arterna upptagna på den svenska nationella rödlistan. READ MORE

 5. 5. Kartering av lämnade hänsynsområden vid slutavverkning med hjälp av fjärranalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : August Nilsson; [2020]
  Keywords : hänsyn; slutavverkning; fjärranalys; laserskanning; drönare; skog;

  Abstract : Vid slutavverkning av skog är det viktigt att hänsynsområden lämnas kvar för att gynna den biologiska mångfalden. Den här studien har undersökt om lämnade hänsynsområden vid en slutavverkning kan kartläggas med hjälp av fjärranalys. READ MORE