Advanced search

Found 1 essay matching the above criteria.

  1. 1. Entamoeba histolytica : smittvägar och riskfaktorer

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Renate Larssen; [2012]
    Keywords : Entamoeba histolytica; Entamoeba dispar; riskgrupper; riskfaktorer; smttvägar;

    Abstract : En av de vanligaste parasitsjukdomarna med dödlig utgång i världen idag är amöbadysenteri. Sjukdomen orsakas av parasiten Entamoeba histolytica. Den sprids huvudsakligen feco-oralt och förekommer endemiskt i utvecklingsländer med otillräckliga sanitära faciliteter och dåliga hygienkunskaper. READ MORE