Essays about: "social hållbarhet och fickpark"

Found 1 essay containing the words social hållbarhet och fickpark.

  1. 1. Det gröna andrummet i staden : små offentliga urbana grönytors betydelse för psykiskt välbefinnande

    University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Ellinor Svensson; Linnéa Thorstensson; [2023]
    Keywords : psykisk välbefinnande; restorativ; vardagsgrönska; stress; återhämtning; social hållbarhet och fickpark;

    Abstract : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för vilka kvaliteter Petriplatsen i Lund och Rundelsparken i Malmö har samt om dessa små offentliga urbana grönytor utgör restorativa miljöer i den täta staden. Metoden som använts var platsanalyser med utgångspunkt i två olika observationstillfällen. READ MORE