Essays about: "social hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 319 essays containing the words social hållbarhet.

 1. 1. The process towards environmental sustainability and the influence of perceptions : A comparative qualitative case study on perceptions of pro-environmental consumption among students at Linnaeus University

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Elin Petersson; [2021]
  Keywords : Sustainable development; individual perceptions; pro-environmental consumption; pro-environmental behavior; diffusion of innovations; Hållbar utveckling; individuell uppfattning; miljövänlig konsumtion; miljövänligt beteende; innovationsspridningsteori;

  Abstract : Consumption is a major contributor to environmental harm, and also one area where the Swedish performance is in urgent need of improvement. While it is well known that changes are needed on all societal levels for sustainability to be realized, it is unclear whether the population is aware of which changes that refers to, since the impacts from individual consumption remain high. READ MORE

 2. 2. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Natalie Saati; [20210218]
  Keywords : apparel retail; CSR commitment; CSR communication; CSR communication strategy; CSR motives; institutional theory; legitimacy; sustainability; CSR; CSR engagemang; CSR kommunikation; CSR kommunikationsstrategier; CSR motiv; hållbarhet; institutionell teori; klädhandlare; legitimitet;

  Abstract : The apparel industry is accused of being socially and environmentally irresponsible. Due to the growing awareness of the social and environmental impact caused by the apparel industry, stakeholders are increasingly vigilant and demand ethical corporate behavior. READ MORE

 3. 3. The development of an efficient wild boar meat supplychain : Opportunities, challenges, and limitations from a case study of Swedish game suppliers and hunters

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Oscar Wennborg; [2021]
  Keywords : wild boar supply chain; food safety; wild game meat;

  Abstract : The purpose of this study is to create a better understanding of how an efficient supply chain of wild boar meat can be developed in Sweden. The sales of wild boar meat are regulated by legislations to assure food safety since the meat can contain pathogens, parasites, compared to most other Swedish game species. READ MORE

 4. 4. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Keywords : placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Abstract : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2020]
  Keywords : temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. READ MORE