Essays about: "socialt kapital"

Showing result 1 - 5 of 74 essays containing the words socialt kapital.

 1. 1. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Sjöman; [2020]
  Keywords : bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Abstract : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. READ MORE

 2. 2. Att våga våga : en studie om självhushållare, deras drivkrafter och skapandet av en ny social rörelse

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Östensson; [2020]
  Keywords : självhushållare; gröna vågen; ruralisering; meningsskapande;

  Abstract : Världen är i förändring och vi står inför en rad framtida utmaningar. Bland annat kommer fossildrivna städernas hegemoni utmanas allt mer i takt med att oljan blir dyrare att framställa. Det leder till en högre grad av ruralisering, men redan idag finns ett flyttmönster av stadsmänniskor in till landsbygden. READ MORE

 3. 3. ”För att utveckla samhället krävs driftiga människor som tar tag i saker” : en studie om att bo i Stockholms skärgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Svanberg; [2020]
  Keywords : lokal utveckling; skärgård; relationer; socialt kapital; turism; platsidentitet; The tourist gaze;

  Abstract : Öarna belägna i Stockholms skärgård har utvecklats från platsbundna egenskaper och förutsättningar vilket har skapat samhällen som är anpassade efter historia, geografi och klimat. Trots att det finns tydliga olikheter mellan öarna finns problem och utmaningar som återfinnes på flera öar. READ MORE

 4. 4. Demokratiska vindar i verket? : en studie över sambandet mellan en vindkraftsprojekteringsprocess och synen på vindkraft

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frans Elf; [2020]
  Keywords : vindkraft; tillit; kommunikation; institutionellt kapital; socialt kapital; demokratisk process;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är undersöka relationen mellan hur inkluderande en vindkraftsprojektering upplevs och synen på vindkraft bland invånarna på ett lokalt plan. Analysen bygger på en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer i Skärstadalen som ligger strax nordöst om Jönköping. READ MORE

 5. 5. Matchmaking för landsbygden : en studie i hur husinventeringsprojekt på landsbygden kan verka som en brobyggare mellan fastighetsägare och landsbygdsdrömmare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Pernilla Björverud; [2020]
  Keywords : nätverk; nätverksanalys; strukturella hål; sammanbindande socialt kapital; överbryggande socialt kapital; ödehus;

  Abstract : Urbaniseringen har lett fram till situationen där en stor del av Sveriges landsbygd står idag, med ett minskande befolkningsantal och en ökande medelålder. För att servicefunktioner som affär och skola ska kunna upprätthållas på landsbygden behövs det invånare. READ MORE