Essays about: "soil fertility"

Showing result 1 - 5 of 90 essays containing the words soil fertility.

 1. 1. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robert Kalenius; [2022]
  Keywords : Circular systems; macrofungi; edible fruitbodies; outdoor mushroom production; waste management; by-product substrates; sustainable agriculture; sustainable forestry;

  Abstract : Traditions of outdoor cultivation of edible fungi in woodland conditions have been practiced in North-East Asia for centuries. This outdoor mushroom production method was exported to North America almost 40 years ago and provides an additional income for small-scale forest farmers, the agroforestry practice closest to woodland conditions. READ MORE

 2. 2. Effekter av markstruktur på tryckutbredning och packningsbenägenhet i åkermark : en jämförande fältstudie mellan konventionellt jordbearbetad åkermark och permanent bevuxen åkermark

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Gabriel Thor; [2022]
  Keywords : markpackning; hållfasthet; markstruktur; marktextur; direktsådd; reducerad jordbearbetning;

  Abstract : Att gårdar blir större är en tydlig trend inom det svenska lantbruket. Med det följer även en större efterfrågan på större maskiner och redskap. Denna rationalisering medför en ökad risk för att åkermarken blir kraftigt packad och därigenom skadad, vilket på sikt kan leda till försämrad bördighet. READ MORE

 3. 3. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 4. 4. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Jakob Larsson; [2021]
  Keywords : Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Abstract : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. READ MORE

 5. 5. Fertile Wear : Underwear in relation to manufacturing toxicity, the ecosphere and our reproductive zones

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Author : Linnéa Nivrén; [2021]
  Keywords : Global manufacturing; Polyester; Cotton; Toxicity; Infertility; Reproductive health; Fertility; Local making; Craft; Collaboration; Sweden; Småland; Textiles; Revive; Flax; Alpaca fleece; Underwear; Decompose; Ecosphere; Sustainability; Change; Metadesign; Global tillverkning; Polyester; Bomull; Toxicitet; Infertilitet; Reproduktiv hälsa; Fertilitet; Lokal tillverkning; Hantverk; Samarbete; Sverige; Småland; Textilier; Återuppliva; Lin; Alpacka fleece; Underkläder; Nedbrytbar; Ekosfär; Hållbarhet; Förändring; Metadesign;

  Abstract : Every artifact in this consumerism world is connected to Earth’s four ecological layers. Everything around us, air, organism, water, and soil/rock also known by the names; atmosphere, biosphere, hydrosphere, and lithosphere. READ MORE