Essays about: "species richness"

Showing result 1 - 5 of 159 essays containing the words species richness.

 1. 1. Effects of past fragmentation and habitat loss and current management methods on the changes in vascular plant communities. : An evaluation of extinction debt in semi-natural grasslands in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Adina Sennblad; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Habitat loss and fragmentation are believed to be two of the main reasons for high extinction rates of species, resulting in decreased biodiversity. According to the island biogeography theory, the species richness in a patch, here a semi-natural grassland, is dependent on the landscape composition, and therefore changes in the landscape composition will result in changes in the species richness of the grassland. READ MORE

 2. 2. Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast : evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Kimberly Arfwedson; [2021]
  Keywords : ecological representativity; ecological coherence; species richness; marine protected areas; Marxan; no-take zones;

  Abstract : Marine protected areas (MPAs) are recognised worldwide as an important tool to combat biodiversity loss. The European union (EU) has recently adopted a new strategy aiming at protecting at least 30% of Europe’s marine environment and inferring strict protection for one third of the protected area. READ MORE

 3. 3. How does hydropeaking and geological substrate affect aquatic macroinvertebrates in a regulated river?

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Author : Andreas Vernby; [2021]
  Keywords : Hydropeaking; geological substrate; aquatic macroinvertebrates; EPT species; Hester-Dendy samplers; Korttidsreglering; geologiskt substrat; akvatiska makroevertebrater; EPT; Hester-Dendy-provtagare;

  Abstract : Hydropower is an important source of renewable energy, but is often a cause of degradation to river ecosystems. Hydropeaking, i.e. the frequent alteration of discharge, is a process involved in hydropower generation and has been proven to affect aquatic organisms negatively. READ MORE

 4. 4. Är ekologiska marker värdefulla?

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elin Lönnberg; [2021]
  Keywords : ekologiskt; ängs- och betesmarksinventering; gräsmarker; bete; naturbete; äng; biologisk mångfald; växter; miljöstöd;

  Abstract : Hävdade gräsmarker är en av de mest artrika biotoperna i världen, ändå minskar dem i antal. Gräsmarkernas artrikedom kommer från flera århundraden av kontinuerlig hävd som har hållit tillbaka starka konkurrenter som annars riskerade att ta över, vilket tillåtit en stor variation av växter att etablera sig. READ MORE

 5. 5. Bioekonomin och den biologiska mångfalden : de regionala skogsstrategiernas vägval mellan monetära värden och artrikedom

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Signe Samuelsson Propst; [2021]
  Keywords : regionala skogsstrategier; diskursanalys; WPR; biologisk mångfald; biodiversitet; bioekonomi;

  Abstract : Uppsatsen undersöker, med hjälp av diskursanalytisk WPR-metod, hur tre regionala skogsstrategier förhåller sig till mål om biologisk mångfald i relation till det nationella skogsprogrammets vision om en växande bioekonomi. Den biologiska mångfalden framställs i strategierna som något krä-vande, som behöver mycket insatser för att bevaras. READ MORE