Essays about: "spontanidrott"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word spontanidrott.

 1. 1. Aktivera rummen mellan rummen : ett gestaltningsförslag för mer fysisk aktivitet i Lund

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Stridsberg; [2019]
  Keywords : byggd miljö; folkhälsa; fysisk aktivitet; platsanalys; spontanidrott; vardagslandskap; landskapsarkitektur;

  Abstract : Folkhälsan är ett högst relevant ämne att studera då den är av en eskalerande och nedåtgående trend i Sverige idag, både gällande fysisk och psykisk ohälsa. Detta hälsoproblem är utbrett hos stora delar av befolkningen samt det mest kostsamma samhällsproblemet idag. READ MORE

 2. 2. (O)jämställd fysisk aktivitet : Lunds kommun och Aktivia som praktiskt exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Andersson; [2017]
  Keywords : ungdomar; tjejer; fysisk aktivitet; spontanidrott; genus; jämställdhet; aktivtetsyta; näridrottsplats;

  Abstract : Landskapsarkitektur och fysisk planering påverkar det offentliga rummets utformning och därmed hur människorna i staden lever sina liv. Fokus för uppsatsen har varit att studera hur den offentliga miljön används av ungdomar eftersom det finns studier som visar på stora könsskillnader i nyttjandet av näridrottsplatser, där killar är starkt överrepresenterade (Blomdahl, Elofsson, Åkesson, 2012). READ MORE

 3. 3. Tjejers villkor på spontanidrottsplatser : Hur man kan stimulera unga tjejers spontana fysiska aktivitet på en idrottsplats - en fallstudie om Alby Folkhälsopark

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Croner; [2017]
  Keywords : genusperspektiv på idrott; Alby Folkhälsopark; spontanidrott; näridrottsplatser; jämställdhet i landskapsarkitektur; genusmedveten gestaltning; offentliga rummet; folkhälsa;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga tjejer i det offentliga rummet och idrottsplatser. Den problematiserar och undersöker det faktum att tjejer, i lägre grad än killar nyttjar idrottsplatser för spontan fysisk aktivitet. READ MORE

 4. 4. Utomhusytor för fysisk aktivitet : med fokus på könsskillnader

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Mathilda Rusman; [2016]
  Keywords : landskapsarkitektur; fysisk aktivitet; spontanidrott; jämställdhet; utomhusytor; könsskillnader; stadsplanering;

  Abstract : Denna kandidatuppsats är en litteraturstudie med syftet att undersöka hur jämställda ytorna är för spontan fysisk aktivitet i städerna. Intresset kom från att undersöka hur en landskapsarkitekt kan främja och stimulera fysisk aktivitet hos befolkningen eftersom vi rör på oss för lite idag. READ MORE

 5. 5. Sport truck och dess inverkan på samhället : strategier för lansering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louice Persson; [2016]
  Keywords : sport truck; fysisk aktivitet; mobilitet; samhällsutmaning; spontanidrott; samhällseffekter; stadsplanering;

  Abstract : Den svenska befolkningen blir allt mer inaktiv vilket ökar förekomst av och risk för allvarliga sjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och övervikt. Samtidigt pågår ett komplext arbete hos kommuner, myndigheter och innovationsbyråer med att skapa nya ingångar till fysisk aktivitet, för en god folkhälsa. READ MORE