Essays about: "ståndortsanpassning"

Showing result 1 - 5 of 9 essays containing the word ståndortsanpassning.

 1. 1. Ståndortsanpassat växtmaterial i urbana områden : exempelsamling för ökad mångfald i stadens grönstruktur

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hellman; Maja Skog; [2018]
  Keywords : grönstruktur; ståndort; biologisk mångfald; klimatförändringar; urban våtmark; ståndortsanpassning; växtval;

  Abstract : Vegetation och grönområden i närmiljön har visat sig ha en tydlig effekt på människors välbefinnande. Detta i kombination med en rad andra funktioner, såsom bland annat hjälp med klimathantering och biologisk mångfald, gör vegetationen och grönstrukturen till ett ytterst viktigt inslag i urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Hybridaspens utveckling på skogsmark : en studie av bestånd planterade efter stormen Gudrun

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Elin Anander; [2017]
  Keywords : Hybridasp; beståndsutveckling; tillväxt; Götaland; Södra skogsägarna; Södra; dissolvingmassa;

  Abstract : Hybridaspen (Populus tremula x Populs tremuloides) har på grund av dess snabba initiala tillväxt en hög produktionspotential vilket har bekräftats i Södra Sverige, där tillväxtnivåer på 20m3sk per hektar och år under en 25-årig omloppstid har uppmätts. Samtidigt har trädslaget fördelaktiga egenskaper lämpliga till dissolvingmassa, ett massasortiment som nyttjas för vidare tillverkning av textilier, och som idag produceras vid Södra skogsägarnas massabruk i Mörrum. READ MORE

 3. 3. Torktåliga planteringar i områden hotade av vattenbrist

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lovisa Norlin; [2017]
  Keywords : låga grundvattennivåer; vattenbrist; växtlighet i staden; ståndortsanpassning; hållbar plantering; torktålig vegetation;

  Abstract : Flera områden i Sverige hotas av låga grundvattennivåer som kan leda till vattenbrist. De låga grundvattennivåerna sammanfaller oftast med varma sommarmånader och låg nederbörd. Kombinationen låg nederbörd och hög temperatur leder till torra markförhållanden om inte bevattning sker. READ MORE

 4. 4. Om träden måste falla : en undersökning av de gamla och stora parkträden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Ingemansson; [2013]
  Keywords : Gamla Stora Träd; Malmö; Bok; Fagus sylvatica; Phytophthora ; Pildammsparken;

  Abstract : I den här uppsatsen undersöks tillståndet för gamla och stora träd i stadens parker. Detta görs dels genom fokus på de Phytophthora-angripna bokarna i Pildammsparken i Malmö och dels genom referenser till andra urbana parkmiljöer, skogsmiljöer och landsbygd. READ MORE

 5. 5. Ståndortsanpassning och produktionspotential för björk i Gävleborgs län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sven Gustafsson; Jacob Rudhe; [2012]
  Keywords : Betula pendula; Betula pubescens; ståndortsindex; produktion; GIS;

  Abstract : Large amounts of birch-timber are imported to Sweden, from particularly the Baltic States, since the domestic production can’t support the pulp industry. The goal of this study was to show the potential of birch and the area’s most suitable for birch production. The study was limited to Gävleborg County. READ MORE