Essays about: "stallgödsel"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word stallgödsel.

 1. 1. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Anton Odhnoff; Zottie Eidstam; [2020]
  Keywords : växtbaserad odling; vegan; ekologisk odling; växtnäring; gröngödsling; bördighet; mikroliv; plant-based farming; vegan; organic production; plant nutrient; green manures; soil fertility; microlife;

  Abstract : The study is about plant nutrient supply for an organic, plant-based cultivation system. The purpose has been to find out whether the nutritional supply can be secured by different cultivation methods in an organic plant-based cultivation system. The reason we choose this subject is because of its relevance for the future. READ MORE

 2. 2. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jacob Larsson; [2018]
  Keywords : kalk; alkalina jordar; strukturkalk; kalkstensmjöl; lönsamhet; fältförsök;

  Abstract : Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. READ MORE

 3. 3. Etablering av konventionell gräsfröodling i Västra Götaland och på Gotland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustaf Carlsson; Anton Björkqvist; [2018]
  Keywords : gräsfrö; Rörsvingel; Ängsgröe; etablering;

  Abstract : Intresset för gräsfröodling har ökat mot bakgrund av växtföljdens betydelse i det långsiktiga och mer hållbara jordbruket. Detta gäller i synnerhet rena växtodlingsgårdar med fokus på spannmålsproduktionen eftersom dessa gårdar ofta inte har tillgång till stallgödsel som kan tillföra större mängd organiskt material till jorden. READ MORE

 4. 4. En studie av hållbar växtnäringstillförsel vid ökad ekologisk produktion i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Ida Mackegård; [2018]
  Keywords : ekologisk odling; växtnäring; ökad ekologisk areal; specialgödselmedel;

  Abstract : Målsättningen för ekologisk produktion är att producera produkter av hög kvalitet och samtidigt visa omsorg om natur och ekosystem. De ekologiska regelverken syftar till att minimera användning av ändliga resurser samt att bygga upp markens bördighet, vilket är bakgrunden till att exempelvis mineralgödselkväve inte är tillåtet och att man istället ska cirkulera den växtnäring som finns i livsmedelssystemet. READ MORE

 5. 5. The influence of soil management on soil health : an on-farm study

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hanna Williams; [2018]
  Keywords : crop diversity; soil health assessment; indicator; soil quality; ecosystem services;

  Abstract : The capacity of a soil to provide ecosystem services without negative impacts on the environment is defined as soil health. Healthy soils are a fundamental resource for agricultural production and our ability to feed a growing global population. We must therefore increase our understanding of how soil health is affected by soil management. READ MORE