Essays about: "stamantal"

Showing result 1 - 5 of 52 essays containing the word stamantal.

 1. 1. Fröträdens överlevnad tre år efter skogsbranden i Västmanland 2014

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Söderberg; [2022]
  Keywords : tall; vitalitet; mortalitet; brand;

  Abstract : Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 avverkades drygt 4 000 ha skog i området, varav fröträd friställdes på ca 150 ha. Tre år efter branden väcktes intresset för en inventering av dessa fröträd för att se var fröträd lämnats och vilken mängd de utgjorde avseende antal, volym och medelstam. READ MORE

 2. 2. Påverkan av beståndsföryngringen på markberedningsresultatet vid högläggning och harvning i Norrbotten

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Jacob Sundström; [2021]
  Keywords : markbehandling; underväxtröjning; markberedningspunkt; planteringspunkt; hyggesrensning; underväxt; terräng;

  Abstract : I Sverige är maskinell markberedning den dominerande skogsvårdsåtgärden efter avverkning. Markberedning är en bearbetning av marken som görs för att skapa en gynnsam växtplats för kommande föryngring. READ MORE

 3. 3. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torben Svensson; [2021]
  Keywords : Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Abstract : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. READ MORE

 4. 4. Förröjning i Sverige : en granskning av skogsföretagens strategier för underväxtröjning inför förstagallring

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Magnus Forsberg; Hugo Lodén; [2020]
  Keywords : förröjning; förrensning; siktröjning; underväxt; ; röjning;

  Abstract : Vid förstagallringar i bestånd med mycket underväxt utförs ibland underväxtröjningar för att förbättra sikten för maskinföraren och öka medelstamsvolymen. Underväxtröjning kan stå för en stor del av kostnaderna vid förstagallringar och således påverka resultatet i hög grad. READ MORE

 5. 5. Insamling av skogliga data med applikationen Arboreal Skog : en studie om mätprecision, noggrannhet och effektivitet

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Lisa Lindberg; [2020]
  Keywords : skogsinventering; förstärkt verklighet; skogsteknologi; mätfel; skogsuppskattning;

  Abstract : Skogsinventering kräver en del utrustning i fält där klave, höjdmätare och måttband är vanligt förekommande instrument. Med applikationen Arboreal skog kan skogs- uppskattning istället ske med mobiltelefonen som verktyg vid provyteinventering. READ MORE