Essays about: "storm"

Showing result 1 - 5 of 261 essays containing the word storm.

 1. 1. Study on future storm surge around Suo-nada Sea

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Ayano Sonoda; [2019]
  Keywords : storm surge; Suo-nada Sea; numerical simulation; FVCOM; Technology and Engineering;

  Abstract : Japan lies on an area frequently hit by typhoons while city functions are clustered along the flat coastal areas, hence Japan has experienced lots of storm surge disasters up to the present. Coastal areas along the Suo-nada Sea also have the vulnerability against storm surge and in the past Typhoon 18 in 1999, Typhoon 16 and 18 in 2004 made remarkable damages in the areas. READ MORE

 2. 2. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 3. 3. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Granberg; [2019]
  Keywords : flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Abstract : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. READ MORE

 4. 4. Gold - A Safe Haven : A quantitative research of gold and its role as a safe haven in Sweden

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Daniel Elmblad; [2019]
  Keywords : safe haven; gold; stocks; bonds; ARCH; GARCH; GARCH 1; 1 ;

  Abstract : During stormy weathers ships searched for safe havens to stay until the storm had subsided. In much similarity to these ships, investors on the financial markets search for safe assets when the markets start to shake. What could be considered a safe asset seems to be a never-ending discussion but many points out gold as one. READ MORE

 5. 5. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Boel Lindberg; [2019]
  Keywords : Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Abstract : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. READ MORE