Essays about: "stråk"

Showing result 1 - 5 of 116 essays containing the word stråk.

 1. 1. Lövskogsleden : ett utforskande arbete i hur landskapsarkitektur kan utveckla ett grönt stråk för rekreation i den redan gestaltade livsmiljön

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Andén; [2022]
  Keywords : rekreativa stråk; urban natur; gestaltad livsmiljö; rekreation; viderkvickelse; landborgen; urban skog;

  Abstract : Detta examensarbete tar avstamp från begreppet omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer och frågan hur vårt vardagslandskap kan bidra till ökad hälsa och välbefinnande, ett av de 17 globala målen inom Agenda 2030. Genom platsbesök, litteraturstudier, skissarbete och ett öppet förhållningssätt undersöks ett befintligt grönt stråk för att se dess rekreativa potential och hur dessa kan utvecklas till offentliga och varierade rum för rekreation i Helsingborg. READ MORE

 2. 2. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Rosin; [2022]
  Keywords : gatan; social interaktion; social potential; möten; offentliga platser; sociala platser;

  Abstract : Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar planprogrammen för två områden i Malmö. READ MORE

 3. 3. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 4. 4. Stockholmslandskapets uterum : utomhusträning i den urbana staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustaf Viita Adamsson; [2021]
  Keywords : stadsplanering; fysisk aktivitet; stadens uterum;

  Abstract : Mot bakgrunden av att den urbana staden blir allt mer exploaterad och stadens uterum, det vill säga ytorna mellan bebyggelsen, minskar så ska denna uppsats behandla landskapsarkitektur, stadsplanering och fysisk aktivitet i Sveriges huvudstad, Stockholm. I dagens samhälle är en av de främsta folkhälsouppgifterna att få befolkningen mer fysiskt aktiv. READ MORE

 5. 5. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Caroline Mellström; Lovisa Roth; [2021]
  Keywords : stråk; fysisk uppmuntrande design; rekreation; parkstråk; Tisken; Falun;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet kan antas vara självklar, men är något vi sällan upplevt diskuterats djupare under utbildningen. Att grönområden och närheten till dessa är av stor vikt för befolkningens möjligheter att vara fysiskt aktiva är tydligt, liksom landskapsarkitektens roll i koppling till detta. READ MORE