Essays about: "strukturkalk"

Found 4 essays containing the word strukturkalk.

 1. 1. Kalkning på alkalina jordar : utan stallgödsel med sockerbetor i växtföljden

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Jacob Larsson; [2018]
  Keywords : kalk; alkalina jordar; strukturkalk; kalkstensmjöl; lönsamhet; fältförsök;

  Abstract : Fram till och med kampanjen 2016 så fanns det en reglerad marknad på odling av sockerbetor, men nu har man släppt på denna reglering vilket har bidragit till ett överskott på socker i världen. Detta har gjort att ekonomin i sockerbetsodlingar har sjunkit drastiskt de senaste åren. READ MORE

 2. 2. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Johan Knutsson; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Abstract : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. READ MORE

 3. 3. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Henrik Roth; [2018]
  Keywords : strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Abstract : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. READ MORE

 4. 4. Strukturkalkens inverkan på såbäddens aggregategenskaper : en studie inriktad på strukturkalkning av lättleror

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hjalmar Tindberg; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalk; lättlera; lerjord; aggregatstabilitet; marklära; limestone; structure lime; aggregate stability; loamy clay soil;

  Abstract : Kalkning är en åtgärd som bidrar till att förbättra åkerjordens beskaffenhet och höja grödors avkastningspotential. Det finns flera olika typer av kalkning. Ett exempel är traditionell kalkning som syftar till att höja pH i jorden genom tillförsel av kalkstensmjöl. READ MORE