Essays about: "submerged"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word submerged.

 1. 1. Mechanical design guidelines and criteria for mooring components in wave energy devices : Finding the optimum chain and shackle parameters

  University essay from Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Author : Arvin Modiri; [2022]
  Keywords : Chain; shackle; finite element method; wave energy converter; WEC; Kedja; kätting; schackel; finita element metoden; vågkraftverk;

  Abstract : Obtaining the perfect renewable energy source is one of the most important questions of our lifetime. One renewable energy source that could be of interest in this question because of the characteristics of the power that could be extracted from it is wave energy. READ MORE

 2. 2. A case study of estimating Algal biomass productivity from wastewater treatment facilities in the state of Texas and possible use

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Gopi Raju Makkena; [2022]
  Keywords : Microalgae; Rotating Algal Biofilm RAB ; Flash Hydrolysis; Algal biomass; Biofertilizer; Mikroalger; roterande algbiofilm RAB ; flashhydrolys; algbiomassa; biogödsel;

  Abstract : För att hålla vattendragen och miljön rena, renas avloppsvattnet för att nå ett visst mått innan det släpps ut. Vi gjorde en fallstudie för att utvärdera metoderna som används för att behandla avloppsvatten i tre steg: primär, sekundär och tertiär i delstaten Texas, USA. READ MORE

 3. 3. Analysis of non-volatile chemicals from graminoid plants

  University essay from KTH/Kemi

  Author : Jakob Flygar; [2022]
  Keywords : Liquid Chromatography; Cyperus Rotundus; Panicum Repens; Malaria; Mass spectrometry; Vätskekromatografi; Cyperus Rotundus; Panicum Repens; Malaria; Masspektrometri;

  Abstract : Syftet med denna studie var att utveckla en separations- och analysmetod för identifiering av icke-volatila substanser från strån och rötter av de gräsliknande växterna Cyperus rotundus och Panicum repens. För analysen användes högpresterande vätskekromatografi (HPLC) och ultrahögpresterande vätskekromatografi (UHPLC) med en opolär stationär fas (RP-HPLC) med ultraviolett ljus (UV) och elektrosprej masspektrometri detektion (ESI-MS). READ MORE

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 5. 5. Wading Simulations of Complete Heavy-Duty Vehicles

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Emma Samuelsson; Sofie Benzler; [2022]
  Keywords : CFD; Volume of Fluid; Wading; Heavy-Duty Vehicles; STAR-CCM ;

  Abstract : Wading is the phenomenon where a vehicle drives through water with a relatively deep water level. Sincea large portion of the vehicle is submerged in water it can affect the driveability and function of individualcomponents. READ MORE