Advanced search

Showing result 1 - 5 of 13 essays matching the above criteria.

 1. 1. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  University essay from Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Author : Lei Han; [2019]
  Keywords : surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Abstract :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. READ MORE

 2. 2. Begränsad lekmiljö, begränsad lek? : en komparativ studie av två förskolegårdar i Göteborgs stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Josefine Askfelt; [2018]
  Keywords : barn; lek; förskolegård; behavior settings; behavior mapping; ytareal;

  Abstract : Hur barn leker och använder sin förskolegård är grunden för det här arbetet. Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor, vilket bland annat resulterat i att barns tillgång till utemiljöer begränsats. READ MORE

 3. 3. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Keywords : dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Abstract : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. READ MORE

 4. 4. Park på hög nivå : ett gestaltningsförslag för en takpark i Ulleråker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emelie Ridderstolpe; [2017]
  Keywords : bjälklag; gestaltning; gröna tak; takpark;

  Abstract : Världen går mot att bli allt mer urban och det i kombination med dagens förtätningsideal ställer krav på att städer planeras och utformas på ett sådant sätt så att de blir både trivsamma och hållbara. Förtätning framhålls ofta som en hållbar planeringsstrategi, men i den ligger också flera utmaningar och det är av betydelse att förtätningen sker på ett effektivt och eftertänksamt sätt. READ MORE

 5. 5. Takparkens plats i den växande staden : en aktivitetsanalys på Emporia takpark i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Ahlberg; [2017]
  Keywords : aktivitet; Emporia; förtätning; offentlig yta; park; tak;

  Abstract : Förtätningen av de större städerna är en följd av den ökade efterfrågan på bostäder idag. Detta leder i sin tur till fler individer per ytenhet offentlig mark. De offentliga ytorna är platser för umgänge och rekreativ aktivitet för människorna i staden. READ MORE