Essays about: "syresättning"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word syresättning.

 1. 1. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Keywords : kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Abstract : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. READ MORE

 2. 2. Farmakokinetiska egenskaper hos dexmedetomidin som CRI under generell anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Abrahamsson; Sandra Johansson; [2019]
  Keywords : dexmedetomidin; CRI; bolus; anestesi; häst; farmakokinetik; hjärtfrekvens; blodtryck;

  Abstract : Det här är en prospektiv, experimentell studie med syfte att undersöka dexmedetomidins farmakokinetiska egenskaper. Studien gjordes på sex hästar som genomgick generell anestesi och fick constant rate infusion (CRI) med dexmedetomidin. Studien gjordes vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Campus Ultuna i Uppsala under vintern 2018. READ MORE

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Engerström; [2018]
  Keywords : immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Abstract : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. READ MORE

 4. 4. Konstantinfusion med alfa2-agonister hos häst : påverkan på kardiovaskulära funktioner, syresättning och uppvakning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Rebecka Lindqvist; [2017]
  Keywords : anestesi; sedering; häst; detomidin; medetomidin; dexmedetomidin;

  Abstract : Anestesi på häst är associerat med stora risker och hög mortalitet, och inhalationsmedel som används i dagsläget har en uttalad negativ effekt på kardiovaskulära funktioner och respiration. Detta är viktigt att ha i åtanke i samband med narkos, då cirkulationskollaps och hjärtstillestånd är de vanligaste orsakerna till dödsfall associerade till hästanestesi. READ MORE

 5. 5. Pulsed inhaled nitric oxide during mechanical ventilation in horses undergoing abdominal surgery : the effect on arterial oxygenation

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Wulcan; [2017]
  Keywords : PINO; nitric oxide; anaesthesia; horse; IPPV; colic; hypoxaemia;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate the effect of pulsed inhaled nitric oxide (PiNO) during intermittent positive pressure ventilation (IPPV) on arterial oxygenation and right to left vascular shunt in colic horses undergoing abdominal surgery. Hypoxemia is a serious complication commonly occurring during general equine anaesthesia. READ MORE