Essays about: "the Rural Development program"

Showing result 1 - 5 of 240 essays containing the words the Rural Development program.

 1. 1. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Nilsson; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; urbana miljöer; stadsplanering; planprogram;

  Abstract : Ämnet för uppsatsen behandlar frågan om ekosystemtjänster i planeringsskedet för urbana miljöer. Uppsatsen undersöker om och hur begreppen för ekosystemtjänster hanteras i stadsplaneringens programskeden för tre olika områden i Uppsala. READ MORE

 2. 2. The perspectives and experiences of Somali immigrants to Sweden in relation to integration

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Muktar Muhumed Ismael; [2020]
  Keywords : Somali immigrants; integration; employment; education; social bonds; social bridges; social links; language; immigration;

  Abstract : It is to be recalled that sucesfull social integration between the immigrants and the host community could have a positive impact on improving the development and resilience of society. It contributes to the advancement of sustainable development by creating better socio-economic interconnectedness, mutual trust & cultural tolerance. READ MORE

 3. 3. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jana Rafea; [2020]
  Keywords : förtätning; sociala värden; konsekvenser; samhälle; stadsplanering;

  Abstract : Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. READ MORE

 4. 4. Temporär arkitektur på Hornsbergs strand : för möten och mångfald i en förtätad stad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Carlqvist; Sara Wallander; [2020]
  Keywords : temporär arkitektur; möten; mångfald; Hornsbergs strand; gaturum; offentliga platser; gestaltning;

  Abstract : I det här arbetet har vi funnit det intressant att undersöka vilken problematik som kan utspela sig i de offentliga rummen där en mångfald av människor möts. Dagens urbaniserade och förtätade stadsdelar anses vara idealet för att skapa långsiktigt hållbara städer. READ MORE

 5. 5. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Eurenius; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; CPTED Crime Prevention Through Environmental Design ; trygghet;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gestaltning kan öka tryggheten i ett urbant område. För att besvara syftet valdes metoden Brottsprevention genom urban design, även kallad Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED är en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten. READ MORE