Essays about: "the subject i like most"

Showing result 11 - 15 of 66 essays containing the words the subject i like most.

 1. 11. Spelar storleken roll? : en studie om huruvida storleken på uppvakningsboxen påverkar kvaliteten på uppvakning hos hästar efter allmän anestesi

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefine Andersson; Sara Söderstedt; [2018]
  Keywords : häst; uppvakningsbox; uppvakningskvalitet; boxstorlek;

  Abstract : Uppvakning efter allmän anestesi är ett riskfyllt moment för hästar och komplikationer av varierande allvarlighetsgrad uppkommer mer frekvent hos häst än hos andra vanliga sällskapsdjur. De flesta uppvakningsrelaterade skador är av mindre allvarligt slag, såsom skrapsår och lacerationer, men fatala skador som benbrott och allvarliga myopatier förekommer. READ MORE

 2. 12. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Petter Gustafsson; [2017]
  Keywords : vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Abstract : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. READ MORE

 3. 13. Thermal Analysis of a Sea Wave Generator

  University essay from KTH/Elkraftteknik

  Author : Ezequiel Quijada; [2017]
  Keywords : sea wave power generator; magnet overheating; demagnetization; heat transfer; conjugate heat transfer; thermal resistance; Comsol Multiphysics; cooling technique;

  Abstract : Wave power has been increasing the interest of many researchers looking for alternative sustainable energy sources since the reserves have proved to be capable of satisfying a considerable percentage of the world´s energy demands. This option has not been adopted as a sustainable source since there are some challenges in the process of designing a low cost device that converts the kinetic energy of the waves into electric energy and that could still be efficient enough to be competitive against other options. READ MORE

 4. 14. Shift? : A qualitative text analysis of the crisis communication in The Volkswagen Sustainability Magazine 2016

  University essay from Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Author : Julia Holmqvist; [2017]
  Keywords : Crisis communication; image repair theory; situational crisis communication theory; qualitative text analysis; sustainability magazine; corporate social responsibility; Volkswagen emissions scandal;

  Abstract : The Volkswagen emissions scandal is one of the largest CSR crises in recent times given its scope and severity. From the outset, the manner in which Volkswagen has addressed the crisis and how it is going to be solved has been subject to public scrutiny. READ MORE

 5. 15. Effekterna av landbaserad antropogen ljudförorening på fågelsamhällets artsammansättning : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Daniel Schrire; [2017]
  Keywords : ljudförorening; fågelsamhällen; artsammansättning; ekologi;

  Abstract : Allt eftersom industrialiseringen, urbaniseringen och utbyggnaden av vägar fortskrider kommer en större andel av naturen påverkas av ljudföroreningarna som den mänskliga aktiviteten alstrar. Fåglar är en bra djurgrupp att studera när det gäller ljudföroreningens effekter eftersom de ofta använder sig av ljud i samband med viktiga biologiska funktioner såsom födosökning och förökning. READ MORE