Essays about: "thesis on maintenance Management System"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the words thesis on maintenance Management System.

 1. 1. Process monitoring of turbine blades : Monitoring of blade tip clearance using eddy current sensors

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Hampus Andersson; [2022]
  Keywords : Blade tip clearance; Blade tip timing; Eddy current sensor; Turbine monitoring; Maintenance.; Bladtoppspel; Bladvibrationer; Eddy current sensorer; Turbinövervakning; Underhåll.;

  Abstract : This thesis has been a collaboration between the Royal Institute of Technology (KTH) and Siemens Energy which invest in the research facility at KTH. The objective was to investigate the use of eddy current sensors in real-time monitoring of turbine blades. READ MORE

 2. 2. Life Cycle Assessment of a small scale, solar driven HVR water purification system

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sharang Kolathur; [2022]
  Keywords : life cycle assessment; air gap membrane distillation; solar energy; levelized cost; grid operated system; livscykelanalys; luftgapmembrandestillation; solenergi; utjämnade kostnader; nätdrivet system;

  Abstract : Water purification systems have made access to drinking water easier by treating water sources which previously could not be used for drinking. Such systems however require energy and materials to build and operate which means they have environmental impacts. READ MORE

 3. 3. Vegetationsbyggnad som brygga för glappet mellan gestaltning och förvaltning : gestaltningsförslag för ett ständigt föränderligt Rostskogen i Hyllievångsparken

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Sjöstedt; [2022]
  Keywords : Dynamisk vegetationsbyggnad; strukturrik plantering; landskapsaplantering; flerskiktade woodland; strategisk förvaltning; gestaltningsförslag; skötselstrategi; Hyllievångsparken; föränderlighet; brygga glapp;

  Abstract : Det finns ett glapp mellan gestaltning och förvaltning till följd av att områdena historiskt behandlats som separata delar. Speciellt framträdande är glappet i grönområden med komplex utformning och lång utvecklingstid, som urbana skogar och woodland. READ MORE

 4. 4. Improving maintenance scheduling with condition monitoring on the electric distribution grid : An economic analysis comparing corrective and predictive maintenance

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hugo Vincenti; [2022]
  Keywords : Condition-based maintenance; predictive maintenance; health index; failure rate; maintenance scheduling; sensors; economic analysis; simulation; Tillståndsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; hälsoindex; felfrekvens; underhållsplanering; sensorer; ekonomisk analys; simulering.;

  Abstract : A growing use of sensors on the electric grid has opened the door to new methods of asset management: Distribution System Operators are now looking into conditionbased maintenance, as opposed to the traditional corrective or time-based methods. As an emerging field, the methodology must be constructed from the ground, with the little data available. READ MORE

 5. 5. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Tiger; Thania Ottosson Lameri; [2022]
  Keywords : blågröngrå system; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella system; samverkan;

  Abstract : Denna uppsats behandlar utmaningar som uppkommer med ökad nederbörd till följd av de pågående klimatförändringarna i kombination med ökad platsbrist i urban miljö. Utvecklingen av system som kan bemöta dessa utmaningar och förändra bilden av dagvatten från ett problem till ett naturligt inslag i stadsmiljön sker ständigt. READ MORE