Essays about: "thesis proposal IT"

Showing result 1 - 5 of 760 essays containing the words thesis proposal IT.

 1. 1. Ängar och estetik : steget från den konventionella gräsmattan till ekologiskt värdefulla ängsmarker

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Malin Rydahl; [2023]
  Keywords : Urbana ängar; estetik; trivalent design; konventionell gräsmatta; biodiversitet; forskning med design; etablering; skötsel; Uppsala stadsträdgård;

  Abstract : För att säkerställa vår framtid behöver natur och ekosystemtjänster skyddas. I dagsläget riskerar vi att förlora flera ekosystemtjänster, bland annat pollinering av grödor. För att bevara tjänsten pollinering krävs insatser för att främja en större biologisk mångfald. READ MORE

 2. 2. Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation : gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tim-Theodor Jakobsson; [2023]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gestaltningsförslag; Kvidinge kyrkogård; gravskick; askgrav; minneslund; askgravlund; ceremoniplats;

  Abstract : Examensarbetet Begravningsplatsen som plats för kontemplation och rekreation - Gestaltningsförslag för Kvidinge kyrkogård är ett gestaltningsförslag för delar av Kvidinge begravningsplats. Arbetet tar avstamp i en förfrågan från Kvidinge församling om att rita om delar av ett gravkvarter på begravningsplatsen. READ MORE

 3. 3. Dynamic API proposal to investigate and improve federated learning scalability

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Gergely Módi; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Federated learning is an inherently distributed approach to machine learning since the data and the learning process stay on the client's devices. Even though it may suggest that the whole process can be fully distributed, that is not a trivial problem to solve since a global consensus model needs to be maintained and redistributed to its peers. READ MORE

 4. 4. Att formge Norbergs platsidentitet : ett gestaltningsförslag för parkstråket längs med Norbergsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Hjertén; Sara Westbom; [2023]
  Keywords : Platsidentitet; place identity; Edward Relph; John Montgomery; Norberg; kulturhistoriska värden; å-stråk;

  Abstract : Detta arbete handlar om att tolka en plats och som utomstående betraktare förstå dess identitet. Att tolka en plats handlar om att förstå vad som gör platsen speciell, därav syftar arbetet till att undersöka en platsidentitet, vad som kännetecknar den och hur den kan ta sig uttryck i en gestaltning. READ MORE

 5. 5. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Keywords : Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Abstract : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. READ MORE