Essays about: "tidig strålning"

Found 5 essays containing the words tidig strålning.

 1. 1. Evaluation of Tomodirect for treatment of thoracic and abdominal cases

  University essay from Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Author : Sara Talozi; [2018]
  Keywords : Medicine and Health Sciences;

  Abstract : Sedan 1970-talet har antalet rapporterade cancerfall dubblerats, dels på grund av förändrade levnadsvanor och dels på grund av bättre screeningmetoder som upptäcker cancern i tidigt skede. Tidig upptäckt av cancern i kombination med utvecklad cancerbehandling har bidragit till att risken för att avlida av cancer har minskat. READ MORE

 2. 2. Dynamics of Selachian (Shark) Dental Morphology During the Early Mesozoic

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Alexander Paxinos; [2017]
  Keywords : Early Mesozoic; Selachii; morphological disparity; geometric morphometrics; early radiation; Tidig Mesozoisk; Selachimorpha; morfologisk disparitet; geometrisk morfometri; tidig strålning;

  Abstract : The ancestors of all modern day sharks and rays (Neoselachii) may have appeared during the Late Palaeozoic, but their major diversification happened sometime during the Early Mesozoic. Taxonomic evidence places the first neoselachian diversification in the Early Jurassic. READ MORE

 3. 3. Chemical kinetics and transport of tropospheric trace compounds - implications for environment and air quality

  University essay from Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Author : Stina Ausmeel; [2015]
  Keywords : Physics and Astronomy;

  Abstract : Fourier transform infrared spectroscopy techniques were used to study the kinetics of gas-phase reactions of three lactones, γ-valerolactone (GVL), 2(5H)-furanone (2(5HF) and 3-methyl-2(5H)-furanone (3M2(5H)F) with Cl atoms, OH radicals and O3 respectively. The experiments were performed in a photochemical reactor at a total pressure of 700 Torr at room temperature (298±2 K). READ MORE

 4. 4. Stratigraphy, facies and depositional history of the Colonus Shale Trough, Skåne, southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Author : Magnus Eriksson; [2012]
  Keywords : Sweden; tec-tonic subsidence; gamma ray; backstripping; Lower Palaeozoic; Colonus Shale Trough; Sorgenfrei-Tornquist Zone; Colonustråget; Sorgenfrei-Tornquistzonen; underpaleozoikum; tektonisk subsidens; Sverige; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Colonustråget är en viktig tektonisk enhet i den s.k. Sorgenfrei-Tornquistzonen i Skåne, södra Sverige. Den sedimentära sekvensen består av en kambrisk till silurisk succession dominerad av finkorniga klas-tiska sediment samt en mindre del kalksten. READ MORE

 5. 5. Vitaminförsörjning till mjölkkor i ekologisk produktion : delprojekt: vitamin D

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Petra Norén; [2008]
  Keywords : ko; kor; vitamin; vitaminförsörjning; ekologisk produktion; vitamin d;

  Abstract : Det fanns från 2000 ett förbud i Sverige mot att tillföra syntetiskt framställda vitaminer till foderstaten för ekologiska idisslare enligt EU-förordning 1804/1999. Efter förbudet har en generell dispens varit gällande för att kunna tillgodose vitaminbehovet. READ MORE