Essays about: "timber production"

Showing result 1 - 5 of 166 essays containing the words timber production.

 1. 1. Recycling of concrete waste with wood waste through heating compaction

  University essay from KTH/Betongbyggnad

  Author : Li Liang; [2020]
  Keywords : Recycling; Concrete waste; Wooden waste; Heating powder compaction;

  Abstract : Concrete, as primary building material, is widely used in most construction project. For this reason, large amounts of concrete waste were generated from construction and demolition. One way to reuse concrete waste is to use it as backfill material for landfilling and road bases. READ MORE

 2. 2. Adapting together in times of climate change : the potential of adaptive governance for improving the cooperation between reindeer herders and forest owners in northern Sweden

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Freya Grüsgen; [2020]
  Keywords : social-ecological system; land use; reindeer husbandry; forestry; climate change; sustainability science; Social Sciences;

  Abstract : Reindeer husbandry has long been a central element of the traditional livelihood and culture of indigenous Sami people in northern Sweden. However, it faces several challenges from competing land uses, primarily forestry. READ MORE

 3. 3. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 4. 4. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE

 5. 5. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Kristin Olovsson; [2020]
  Keywords : ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Abstract : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. READ MORE