Essays about: "topografiskt index"

Found 4 essays containing the words topografiskt index.

 1. 1. Topografins inverkan på markvattenhalten i ett jordbruksdominerat avrinningsområde

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Olof Haraldsson; [2015]
  Keywords : topografi; jordbrukslandskap; markvattenhalt; dränering; avrinningsområde;

  Abstract : Topography is an important parameter for catchment hydrology, since it is a driver for water flow. Moreover, topography serves as a basis for hydrological models, e.g. ‘Top-model’, which is based on a topographical wetness index (TWI). READ MORE

 2. 2. Beräkning av areal och stående timmervolym i skyddszoner skapade från DTW-index

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Risby; [2014]
  Keywords : DEM; skogsstruktur; kantzon; Lidardata; vattendrag; skogsbruk; forest structure; riparian zone; Lidar; forest operations;

  Abstract : I Sverige bedrivs skogsbruk på en stor del av skogsmarken vilket riskerar att påverka miljön i vattendragen negativt. Lokala utströmningsområden i anslutning till vattendrag har extra stor betydelse för ytvattnets kemi. READ MORE

 3. 3. Skogens struktur och ekonomi över 100 år med fast eller varierad skyddszon runt vattendrag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Anna Jonsson; Sofia Grahn; [2014]
  Keywords : Heureka PlanVis; DTW-index; digital höjdmodell DEM ; rekreationsindex; lövskog;

  Abstract : Skogsbruksåtgärder intill vatten kan ge negativa konsekvenser på vattenkvalitén. Ett sätt att minska den negativa påverkan är att skapa skyddszoner. I denna studie simulerades olika skyddszoner i Heureka PlanVis och utvärderades med avseende på ekologiska, ekonomiska och sociala värden sett över längre tid. READ MORE

 4. 4. Kvicksilver i skogsmark

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Torbjörn Ingemarsson; Linda Isaksson; [2010]
  Keywords : Kvicksilver; vattenkvalitet; skogsbruk; utlakning; topografiskt index; buffertzon;

  Abstract : I mer än hälften av Sveriges sjöar innehåller gädda en kvicksilverhalt som övergår Food and Agriculture Organization’s (FAO) rekommendationer. Det kvicksilver som finns lagrat i svensk skogsmark är ett resultat av antropogent nedfall. READ MORE