Essays about: "träd"

Showing result 1 - 5 of 623 essays containing the word träd.

 1. 1. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 2. 2. Grandödens och andra faktorers effekt på aspens lavflora i Fiby urskog

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tore Dahlberg; [2021]
  Keywords : Fiby; granbarkborre; lavar; asp; ljus;

  Abstract : Fiby urskog är sedan lång tid tillbaka känt för en stor biologisk mångfald med många hotade arter. Bland annat finns en intressant lavflora knuten till områdets gamla aspar. Under sommaren 2019 dog stora delar av områdets granar av granbarkborreangrepp. READ MORE

 3. 3. Vegetationens betydelse på skolgården : för barns lek och aktivitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Malin Wahlström; [2021]
  Keywords : vegetation; skolgård; lekplats; utemiljö; barn; lek; aktivitet;

  Abstract : När vuxna människor minns tillbaka på sin skolgång, är oftast de starkaste minnena kopplade till skolgården. Skolgården är en viktig plats i vardagen för barn, där de kan utvecklas, hålla sig fysiskt aktiva och leka under sina raster. Forskning visar att det är bra för barns hälsa att vistas nära naturen. READ MORE

 4. 4. Tree positional encodings for transformer models on HTML DOM tree element classification : Enabling structurally aware transformer models through positional encodings to improve performance on an HTML element classification problem

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Gustave Rousselet; [2021]
  Keywords : Transformer; Positional Encoding; HTML; DOM; Tree; Element; Transformer; Positionskodning; HTML; DOM; Träd; Element;

  Abstract : With the continued proliferation of access and the usage of the internet, the field of web learning is continuously growing in order to automate and improve parts of our experience on the web. Research in web learning has often lagged behind its counterparts in Natural Language Processing (NLP), novel methods often reach adoption in web learning research with a delay. READ MORE

 5. 5. Rumslighet på gröna tak : träd och buskar som verktyg

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jacob Persson; Robert Kihlander; [2021]
  Keywords : gröna tak; intensiva gröna tak; rumsbildning; torktåliga lignoser; urban; stad; gestaltning; green roofs; intensive green roofs; space creating; draught resistant lignoses; urban; city; design;

  Abstract : När städer förtätas blir behovet av grönytor större. Lyfts blicken uppåt finns det massvis med oanvända ytor för växtlighet, det vill säga taken. För att ge tillbaka naturen den exploaterade ytan, kan takets yta fyllas med grönska. READ MORE