Essays about: "traffic planning"

Showing result 1 - 5 of 343 essays containing the words traffic planning.

 1. 1. The Role of Software Engineering in Society 5.0

  University essay from Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Vladana Celebic; [2022]
  Keywords : Society 5.0; Industry 5.0; Software Engineering; Software technologies; Open challenges; Systematic Mapping Study SMS ;

  Abstract : In 2016, the Japanese Council for Science, Technology and Innovation (CSTI) proposed a project about sustainable smart societies known as Society 5.0. Society 5. READ MORE

 2. 2. Urban Planning for Better Air Quality : A case study of the Low-Traffic Neighbourhoods in London

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Greta Gustafsson; [2022]
  Keywords : Low-Traffic Neighbourhoods; London; Green Infrastructure; Urban Planning; Air Pollution;

  Abstract : Air pollution affects the environment negatively, boosts climate change, and is the cause of millions of deaths per year, first and foremost affecting the people living in urban areas. Since the early 20th century, many cities have been planned around cars, which are the main contributors to the bad air quality. READ MORE

 3. 3. The Development of A Simple Engineering Calculation Method for Wildfire Scenarios

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Muthia Khairunisa Jaelani; [2022]
  Keywords : Wildfire; evacuation; WUI fire; evacuation modelling; traffic modelling; Technology and Engineering;

  Abstract : Emergency planning is required to respond to the increasing wildfire threat. A part of this is to assess a community’s capacity to move to a safe place during wildfires. This can be achieved by calculating the time it takes for a community to evacuate from an at-risk area to a relatively safe place. READ MORE

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 5. 5. Temporär urbanism som medel för en socialt hållbar stadsutveckling : att arbeta med sommargågator och utvärdering av dem

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Eklund; Sofia Holmqvist; [2022]
  Keywords : Utvärdering; uppföljning; resultathantering; sommargågator; temporär urbanism; temporära åtgärder; stadsutveckling; platsutveckling; sociala värden; social hållbarhet; attraktivitet; trygghet; tillgänglighet; vistelsemiljöer; kvantifiering; mätbarhet; kvalitativ; kvantitativ; reliabilitet; validitet;

  Abstract : Som kreativt och innovativt planeringsverktyg har företeelsen temporär urbanism blivit alltmer populär de senaste åren. Temporär urbanism innebär att åtgärder tillämpas för att förändra en plats under en begränsad tid. READ MORE