Essays about: "trafikantupplevelse"

Found 4 essays containing the word trafikantupplevelse.

 1. 1. Längs cykelvägen : att gestalta ett stråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marianne Holgersson; [2016]
  Keywords : linjär struktur; sinnlig upplevelse; förflyttning; cykelstråk; trafikantupplevelse; gestaltning;

  Abstract : Det är flera skäl som talar för att cykeln kommer att bli ett allt viktigare transportmedel i framtiden. Ett ökat cyklande anses kunna bidra bland annat till en hållbar samhällsutveckling, en attraktiv stadsmiljö och en förbättrad folkhälsa. READ MORE

 2. 2. Järnvägsnära gestaltning - med fokus på Tyringe stationsområde

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Emma Cronholm; [2012]
  Keywords : järnvägsnära gestaltning; stationsområde; järnvägsstation; Tyringe; trafikantupplevelse; banestetik; infart; tågtrafik; kollektivtrafik; Det transportpolitiska målet; tågstation;

  Abstract : Det här arbetet handlar om järnvägsnära gestaltning. I samhället harinställningen till järnvägen och dennas omgivningar växlat från attligga i fokus under slutet på 1800- och början på 1900-talet till atthamna i skymundan på 1960-talet på grund av bilens framgångar. READ MORE

 3. 3. Effektivt, hållbart och mångfunktionellt längs väg : ett arbete om utformning av vägars närområde

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Ulrika Johansson; [2011]
  Keywords : Mångfunktionell; hållbar; Vägens närområde; vegetation längs väg; vägkanter; vägutformning; vägplanering;

  Abstract : Av tradition prioriteras trafiksäkerheten vid gestaltningen av vägens grönytor, men ytorna kan fylla fler funktioner än så. De perspektiv som det här arbetet belyser är trafiksäkerhet, skötsel, förhindrande av föroreningar, ekologi, trafikantupplevelse och estetik, rekreation och rörelse längs vägen samt produktion. READ MORE

 4. 4. Utformning av vägen och dess omgivning : med fokus på bilförarens upplevelser

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Emma Cronholm; [2009]
  Keywords : trafikantupplevelse; bilförarupplevelse; vägutformning; reskomfort; vägplanering; trafiksäkerhet; vägar;

  Abstract : This thesis focuses on the driver’s experience of the road and its surroundings. “The view from the road” takes place every day and a high-quality ”road experience” is therefore a question of importance. Since cars made their breakthrough in the 1920-30, the approach to “the driver experience” has varied notably. READ MORE