Essays about: "trafikgestaltning"

Found 1 essay containing the word trafikgestaltning.

  1. 1. ¿Vacker och säker? : en undersökning av relationen mellan gestaltning och säkerhet i urban trafikmiljö

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Johan Folkesson; [2015]
    Keywords : trafikgestaltning; trafiksäkerhet; estetik; trafikkorsningar; skyltsanering; vägarkitektur; landskapsarkitektur; gestaltning; utformning; säkerhet; trafikmiljö;

    Abstract : Det här studien problematiserar konflikten mellan gestaltning av trafikmiljöer och trafiktekniska säkerhetslösningar. Resultatet riktar sig till den gestaltande landskapsarkitekten av trafikmiljöer i en svensk urban kontext men flera av slutsatserna går även att tolka i andra typer av gestaltning. READ MORE