Essays about: "tree species trials"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words tree species trials.

 1. 1. Tillväxtmönster och kvalitet i trädslagsblandade bestånd på höga boniteter : en fallstudie i Snogeholms landskapslaboratorium

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Erik Bergqvist; [2018]
  Keywords : blandskogar; tillväxtmönster; trädslaginteraktioner; virkeskvalitet;

  Abstract : Historiskt har intresset för trädslagsblandningar i Sverige varierat kraftigt och olika positiva fördelar har framhävts under olika tider. På senare tid är den högre artrikedomen i trädslagsblandade bestånd och en möjlighet att delvis bryta granens dominans i södra Sverige ökat intresset för trädslagsblandade bestånd. READ MORE

 2. 2. Inverkan av föryngringsintensitet på tidig etablering efter schackrutehuggning

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Erik Fernemar; [2018]
  Keywords : luckhuggning; schackrutehuggning; naturlig föryngring; kalhyggesfritt; skogsbruk;

  Abstract : Denna studie avser inverkan av föryngringsintensitet efter schackrutehuggning (kal-avverkade luckor och kvarstående skärmar däremellan) i ett fältförsök i Jämtland som anlades 2012-2013 i ett tallbestånd. Syftet var att tre år efter föryngringsåtgärd utförts kvantifiera inverkan av olika metodval för föryngring i schackrutehuggningens luckor (fem nivåer, från enbart naturlig föryngring till markberedning och plantering inkl. READ MORE

 3. 3. Alla tiders perenner! : jämförelse av tolv arters utbud på tre plantskolor åren 19101930 och 1950-1970

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jacobsson Ringkvist Catharina; [2018]
  Keywords : perenner; plantskola; Göteborgs Trädgårdsförening; Stensborgs Trädskolor; Vassbo Trädskolor;

  Abstract : Kan priskuranter ge information om huruvida utbudet av perenner har ökat eller minskat från perioden 1910-1930 och 1950-1970? Syftet med denna undersökning var att jämföra utbudet av tolv perenner i svenska plantskolor i början och under andra halvan av 1900-talet. Resultatet visade att det inte finns något generellt självklart svar på om antalet undersökta perenner ökade eller minskade från den ena till den andra tidsperioden. READ MORE

 4. 4. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Tomas Ekström; [2017]
  Keywords : tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Abstract : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. READ MORE

 5. 5. PTA Ruthenium-aminochloroquinoline complexes: Antimalarials of the future

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Maria Alejandra Silva Quintero; [2017]
  Keywords : Chemistry;

  Abstract : Malaria is a disease that is transmitted by mosquitoes; it has been transmitedaffecting humanity for more than 10.000 years, it affects between 700 000 and 2.7million people per year and it can be deadly, therefore there is a large and increasinginterest in developing a cure against it. READ MORE