Essays about: "trygghet"

Showing result 1 - 5 of 291 essays containing the word trygghet.

 1. 1. Aktivering av offentliga rum i Malmö : en undersökning om skateboard som trygghetsskapande verktyg

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : André Svedberg; [2023]
  Keywords : trygghet; skateboard; aktiva rum; offentlig miljö;

  Abstract : Inom stad- och samhällsplanering är det viktigt att tänka på medborgares trygghet ur ett planeringsperspektiv. Aktiva platser i stadens rum upplevs som mer trygga från brukare. Skateboard kan ses som en spontan aktivitet på offentliga platser som kan skapa levande och trygga rum. READ MORE

 2. 2. En studie av förgårdsmark : med fokus på gaturummet och människan i staden

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Bergström; Alice Engberg; [2023]
  Keywords : förgårdsmark; Gehl; kantzon; levande bottenvåning; stadsplanering; social interaktion;

  Abstract : Staden behöver bli tätare och samtidigt finns visioner om grönare städer. En levande stadsmiljö med goda närmiljöer är en ambition som flera städer strävar efter. I gränsen där bebyggelse och gata möts finns ytan förgårdsmark, vilken tillhör byggnaden avseende äganderätten och vilken planeras av kommunen. READ MORE

 3. 3. ”Det är mina vänner helt enkelt!” : En kvalitativ riktad innehållsanalys om brandmäns upplevelser av psykologisk trygghet i deras arbetslag.

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Author : Robert Korosec; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 5. 5. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Keywords : Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Abstract : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. READ MORE